Отчуждаване на имоти в землището на с. Полски градец

Отчуждаване на имоти в землището на с. Полски градец

15 февруари 2023 | 09:33

ОБЯВЛЕНИЕ


Областният управител на област Стара Загора, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост и съвместна Заповед №РД-02-14-1245 от 20.12.2022 г./ ЗМФ- 1376 от 16.12.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите, обявява, че започва процедура по принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда, намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора, необходими за развитие на дейностите пред рудник „Трояново-1“ - обект 2, съставляващ част от находище за подземни богатства - твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“, разположено на територията на община Раднево и община Гълъбово, както следва:
• Поземлен имот с идентификатор 57323.124.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Полски Градец, община Раднево, с площ 3 723 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, собственост на наследниците на Георги Господинов Георгиев;
• Поземлен имот с идентификатор 57323.157.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Полски Градец, община Раднево, с площ 20 207 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, собственост на наследниците на Биньо Димитров Бинков;
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от „Мини Марица - изток“ ЕАД, гр. Раднево.
Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на Областния управител на област Стара Загора, която ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл. 34в, ал. 2 от Закона за държавната собственост.