Отчуждаване на имоти за изграждане на Обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“

Отчуждаване на имоти за изграждане на Обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Бегле

03 февруари 2020 | 14:42

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“, на територията на област Враца и Софийска област, подробно описани в Решение № 826 на Министерския съвет от 2019 г.

С Решение № 312 на Министерския съвет от 2018 г. Обект „Подмяна на северен (магистрален) газопровод в участъка очистно съоръжение „Беглеж“ – кранов възел „Дерманци“ – кранов възел „Батулци“ – кранов възел „Калугерово“ е определен за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС и за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на територията.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на частите от имоти по т. 1, се осигуряват от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1336, район „Люлин“, ж.к. „Люлин – 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66.