Отчуждаване на имоти за изграждане на проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: участък Ихтиман – Септември“, на територията на община Белово

Отчуждаване на имоти за изграждане на проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: участък Ихт

08 април 2020 | 10:54

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Нова жп гара Костенец“, част от Проект „Модернизация на железопътната линия 

София – Пловдив: участък Ихтиман – Септември“, на територията на община Белово, област Пазарджик, подробно описани в Решение № 230 на Министерския съвет от 2020 г.

Визираният обект е част от железопътна магистрала „Калотина-запад (държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция)“, представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.