Отворена е първа покана за набиране на проектни предложения по програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027

Отворена е първа покана за набиране на проектни предложения по програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 202

31 март 2023 | 14:52

Краен срок за кандидатстване – 04 юли 2023 г.

Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ обявява първи прием на проектни предложения. Поканата e отворена за двата приоритета на програмата – „Син и интелигентен регион“ и „Зелен и чист регион“. Първият приоритет е насочен към повишаване капацитета за изследвания и иновации и въвеждане на нови технологии. Вторият цели насърчаване на мерките за адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия, както и към опазване на природата, биоразнообразието, зелената инфраструктура и намаляване на замърсяването.

Допустими кандидати са национални, регионални или местни публични власти, висши учебни заведения и изследователски центрове, училища/центрове за образование и обучение, агенции за развитие, НПО и граждански сдружения, организации за подкрепа на бизнеса и др. България участва в програмата със Североизточен и Югоизточен район за планиране (областите: Варна, Добрич, Търговище, Шумен,  Бургас, Сливен, Ямбол, и Стара Загора).

Средствата по първата покана са 35,4 млн. евро. Ще бъдат подкрепяни два типа проекти:

  • Стандартни проекти, насочени към по-сложни предизвикателства. Бюджет - 500 001 – 1 500 000 евро; Мин. 4 – макс. 6 партньора от поне 3 държави. Продължителност до 30 месеца.
  • Малки проекти – насочени към тестване на конкретни иновативни решения чрез пилотни действия в малък мащаб, иницииране и укрепване на мрежи и обмен на най-добри практики. Бюджет 200 000 – 500 000 евро. Мин. 3 – макс. 4 партньора от поне 3 държави. Продължителност до 18 месеца.

Европейското финансиране е 90%, като останалите 10% се разпределят между собствен принос и национално съфинансиране, според правилата на отделните държави. За България  Министерството на регионалното развитие и благоустройството като Национален орган осигурява 8% национално съфинансиране, а бенефициерите трябва да осигурят останалите 2% като собствен принос.

Подробна информация за поканата и условията за участие може да намерите на страницата на програмата: https://blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/calls-for-proposals/first-call-for-proposals

За разясняване на процеса на кандидатстване са предвидени серия от информационни събития, като първите са:

  1. Webinar "Application pack for regular projects", на 6 април 2023 г.
  2. Webinar "Application pack for small scale projects", на 11 април 2023 г.

Дневен ред и регистрационен формуляр може да намерите на следния линк: https://blacksea-cbc.net/communication/news/news-2023/webinars-on-application-packs-for-regular-and-small-scale-projects

Крайният срок за кандидатстване е 04 юли 2023 г, 16:00 ч.