Покана до юридически лица с нестопанска цел за участие в работна група за изработване на териториална стратегия по програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 г.

Покана до юридически лица с нестопанска цел за участие в работна група за изработване на териториална стратеги

03 февруари 2021 | 17:46
Прикачени файлове (4)

ПОКАНА

 към юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от Северен централен район от ниво 2, чиито представители да бъдат включени в състава на Работна група за изработването на териториална стратегия за интегрирани мерки по Цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите“, на програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 г.

 

Бъдещата програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 г. ще включва приоритети в рамките на следните цели на политиката (ЦП) на сближаване: ЦП 2 „По-зелена безвъглеродна Европа“, ЦП 3 „По-добре свързана Европа“, ЦП 4 „По-социална Европа“ и ЦП 5 „Европа по-близо до гражданите“. В тази връзка започна изработване на териториална стратегия за интегрирани мерки в трансграничния район по програмата, в обхвата на ЦП 5 „Европа по-близо до гражданите“.

Отчитайки необходимостта от прилагане на комплексна експертиза в процеса на подготовка на стратегията, следва да бъдат определени представители на регионални и местни власти, неправителствени организации и бизнеса от трансграничния район, които да бъдат включени в състава на Работна група за подготовка на териториалната стратегия. Тази стратегия ще обхваща цялата допустима територия на програмата, която включва 15 териториални единици от ниво 3 – седем окръга в Румъния (Констанца, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Мехединци) и осем области в България (Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).

Предвид гореизложеното, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ отправя покана за участие в процедура за избор на юридическо/и лице/а с нестопанска цел  за осъществяване на общественополезна дейност (ЮЛНЦ) от Северен централен район от ниво 2, чиито представители да бъдат включени в състава на Работна група за изработването на териториална стратегия за интегрирани мерки по Цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите“, на програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 г.

 

 1. Процедурата се извършва на основание чл. 11 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г., и във връзка с Вътрешни правила за избор на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на съвместните работни групи / съвместните програмни комитети (СРГ / СПК) за разработване на програмите ИНТЕРРЕГ, в които Република България ще участва за програмен период 2021 – 2027 г.

 

 1. ЮЛНЦ за общественополезна дейност, желаещи да участват в състава на работната група, трябва да отговарят на следните общи критерии:

 

 • да са регистрирани в Северен централен район от ниво 2 (и по-конкретно в някоя от следните области: Велико Търново, Русе или Силистра), по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
 • да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
 • да притежават опит в разработването/изпълнението/наблюдението или оценката на поне една стратегия/програма/политика или на поне един проект, съфинансиран със средства от Европейския съюз;
 • да не членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.

 

 1. В срок до 7 работни дни от датата на публикуване на поканата, всяко заинтересовано ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност може да подаде само едно заявление за участие.

 

 1. Заявлението по т. 3 от поканата се изготвя по образеца съгласно Приложение 1 към настоящата покана и се подава до директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, 1202 София, или на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg

 

 1. Към заявлението се прилагат следните документи:
 • Решение за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние (в случай, че не е посочен ЕИК);
 • Списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности, доказващи опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми/политики или на проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз - Приложение 2 към поканата;
 • Декларация за обстоятелства - Приложение 3 към поканата;
 • Декларация за лични данни - Приложение 4 към поканата.

 

 1. В срок до 5 работни дни след изтичане на срока по т. 3, директорът на дирекция УТС уведомява лицата, отговарящи на критериите по т. 2 от настоящата покана, и ги кани да излъчат един общ представител за участие в работната група.

 

 1. В срок до 5 работни дни от получаването на поканата по т. 6, ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност, следва писмено да уведомят директора на дирекция УТС за излъчения представител (три имена, организация, адрес, телефон за контакт и електронна поща), като представят доказателства за одобрението му.

 

 1. Лице за контакти - Цветомир Цанев, ст. експерт, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, ел. поща: tsanev@mrrb.government.bg, тел. 02/9405556

 

 • Прикачени файлове (4)
    Приложение 1 Заявление
    Приложение 2 Списък
    Приложение 3 Декларация-обстоятелства
    Приложение 4 Декларация-лични-данни
Прикачени файлове (4)