ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Интеррег VI-А ИПП програмата България - Турция 2021– 2027 г.

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в с

17 ноември 2022 | 13:30
Прикачени файлове (3)

Управляващият орган (УО) на Интеррег VI-А ИПП програмата Българи-Турция 2021-2027 кани следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност (ЮЛНЦ), които да участват в  Комитета за наблюдение:

-организации, работещи в областта на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

-организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;

-организации за защита на околната среда;

-организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.

 Лицата от посочените по-горе групи, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на следните общи критерии:

- да са регистрирани или да имат седалище/клон в допустимата програмна област на Интеррег VI-А програмата България-Турция 2021-2027 по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III), по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;

-да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;

-да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на поне една стратегия/програма/политика или на поне един проект, финансирани със средства от Европейския съюз;

- да не членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.

 

В срок до 23.11.2022 г. (5 работни дни от датата на публикуване на поканата), всяко заинтересовано ЮЛНЦ от посочените по-горе групи може да подаде само едно заявление за участие по Интеррег VI-А ИПП програмата Българи-Турция 2021-2027. Писменото заявление се изготвя по образеца съгласно Приложение № 1 към настоящата покана и се подава до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 или на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg

 

Към писменото заявлението се прилагат следните документи:

- Решение за първоначална съдебна регистрация на ЮЛНЦ и удостоверение за актуално състояние (в случай че не е посочен ЕИК);

- Списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности доказващи опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми/политики или на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

- Декларация за обстоятелствата - Приложение 2 към Поканата;

- Декларация за лични данни - Приложение 3 към Поканата;

 

В срок до 5 работни дни след изтичане на срока за подаване на заявления, ръководителят на УО уведомява лицата, отговарящи на критериите, и ги кани за излъчат един титуляр и до двама заместници като представители на съответната група юридически лица с нестопанска цел.

В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението, ЮЛНЦ от посочените по-горе групи уведомяват писмено ръководителя на УО за излъчените представители (три имена, организация, телефон за контакт и електронна поща), като представят доказателства за общото им одобрение.

 

Приложения:

  1. Заявление за участие
  2. Декларация за обстоятелства
  3. Декларация за лични данни
  • Прикачени файлове (3)
    Приложение 1 - Заявление
    Приложение 2 - Декларация за обстоятелства
    Приложение 3 - Декларация за лични данни
Прикачени файлове (3)