Покана за участие в избора на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране

Покана за участие в избора на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на Реги

19 април 2024 | 14:39

В изпълнение на чл. 31 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, приет с Постановление № 183 от 4 август 2020 г. на Министерския съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира процедура за избор на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране и кани за участие в избора представители на малки предприятия/микропредприятия и средни предприятия съгласно категоризацията по чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия, както и на големи предприятия.

Избраните представители на икономическия сектор ще участват в заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас, в качеството им на наблюдатели. Те ще имат право на глас в процеса на подбор на проекти, които ще се реализират с европейско финансиране на територията на Югозападен регион за планиране.

В срок до 5 работни дни от датата на публикуване на поканата всички заинтересовани представители на посочените групи предприятия могат да подадат писмено заявление за участие (по образеца съгласно Приложение № 1) в деловодството на МРРБ, на вниманието на секретаря на регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране - г-жа Джени Узунова, гр. София, ул. „Осогово“ № 38-40.

Към заявлението следва да се приложат следните документи, на хартиен носител или в електронен формат, достъпен в публични регистри на посочен интернет адрес:

-              копие на документ за регистрация на седалище на предприятието на територията на Югозападен регион за планиране;

-              копие от учредителен акт или друг документ, с който се доказва, че предприятието е създадено най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;

-              копие на отчет за приходи и разходи или счетоводен баланс или друг документ, с който се доказва, че предприятието е действащо към момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор.

Всеки заинтересован представител на посочените групи предприятия може да подаде само едно заявление.

Представителите на икономическия сектор от изброените по-горе групи, които са подали в срока на поканата заявление по образец и отговарят на посочените критерии, ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за включване в състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране.

 

Заявленията се подават в деловодството на МРРБ на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Покана до представителите на икономическия сектор
Прикачени файлове (1)