Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране

Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представит

19 април 2024 | 14:41
Прикачени файлове (1)

В изпълнение на чл. 32 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, приет с Постановление № 183 от 4 август 2020 г. на Министерския съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на регионалния съвет за развитие на Югозападен регион и кани за участие в избора следните групи ЮЛНЦ за общественополезна дейност:

  • организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
  • екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
  • агенции за регионално развитие.

Избраните представители от групата на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност ще участват в заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас, в качеството им на наблюдатели. Те ще имат право на глас в процеса на подбор на проекти, които ще се реализират с европейско финансиране на територията на съответния регион за планиране от ниво 2.

В срок до 5 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие (по образеца съгласно Приложение № 1) в деловодството на МРРБ, на вниманието на секретаря на регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране - г-жа Джени Узунова, гр. София, ул. „Осогово“ № 38-40.

Към заявлението следва да се приложат следните документи, на хартиен носител или в електронен формат, достъпен в публични регистри на посочен интернет адрес:

  • решение на съответния окръжен съд за вписване в регистъра на ЮЛНЦ или друг документ, доказващ, че юридическото лице е регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
  • документи, доказващи, че ЮЛНЦ е действащо и активно осъществява целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор – последните два годишни отчета за дейността на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност; последните две годишни данъчни декларации, подадени към Националната агенция за приходите (ако е приложимо); декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лв. и за предприятия без дейност, подадени в НСИ (ако е приложимо); документи, доказващи, че ЮЛНЦ извършва общественополезна дейност на територията на съответния регион за планиране от ниво 2, за който се кандидатства.

Всяко заинтересовано ЮЛНЦ може да подаде само едно заявление.

Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от изброените по-горе групи, които са подали в срока на поканата заявление по образец и отговарят на посочените критерии, ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за включване в състава на регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране.

 

Заявленията се подават в деловодството на МРРБ на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

 

 

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Покана до представителите на ЮЛНЦ
Прикачени файлове (1)