Покана за участие в консултации по проекта на Доклад за определяне на обхвата и съдържанието на екологичната оценка по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България за програмния период 2021-2027 г.

Покана за участие в консултации по проекта на Доклад за определяне на обхвата и съдържанието на екологичната о

13 август 2021 | 13:53

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в качеството си на Национален орган на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 стартира консултации по Доклад за определяне на обхвата и съдържанието на екологична оценка на програмата.

 Докладът за обхват и съдържание на екологичната оценка на програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и Република България 2021-2027 г. е разработен от EPC Consultanţă de Mediu SRL по поръчка на Управляващия орган на програмата - Министерство на развитието, благоустройството и администрацията, Румъния и се представя от МРРБ, в качеството му на Национален орган по програмата за провеждане на консултации. Докладът, е изготвен в рамките на процедурата по екологична оценка на програмата и се предоставя за консултации в изпълнение на изискванията на чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

 Целта на доклада е да предложи обхват и съдържание на екологичната оценка, по които заинтересованите страни могат да направят предложения, бележки и препоръки. Получените в установения срок становища ще бъдат отразени при изготвянето на доклада, с което ще се гарантира постигането на целите на процедурата по ЕО за интегриране на екологичните съображения в проектите на програма и стратегия и опазването на околната среда и човешкото здраве при прилагането им.

 На територията на Република България докладът за обхват и съдържание на екологичната оценка се предоставя за консултации съгласно Наредбата за ЕО както следва: от МРРБ на МОСВ – съгласно чл.19а, т.1, на Министерство на здравеопазването – съгласно чл.19а, т.2 и на обществеността, останалите заинтересовани органи и трети лица – съгласно чл.19а,

 Заинтересованите институции, организации и трети лица могат да изразят становища, в т.ч. препоръки за съдържанието и обхвата на екологичната оценка в срок до 14 дни от настоящата публикация в електронен вид на e-mail адрес: e-mrrb@mrrb.government.bg

 Работния вариант на програмата, както и Докладът за обхват и съдържание на екологична оценка на програма Интеррег VI-A Румъния - България 2021-2027, на български и английски език, са публикувани на уеб страницата на програмата: https://interregviarobg.eu/bg

  • Прикачени файлове (2)
    Програма Интеррег Румъния-България 2021-2027_работен вариант
    Доклад за обхвата на програмата_Интеррег RO-BG 2021-2027
Прикачени файлове (2)