Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”

Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”

24 юни 2022 | 00:00
Прикачени файлове (1)

Приет с ПМС № 295 от 10.12.2009 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.83 от 25 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 3 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 24 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г., доп. ДВ. бр.52 от 2 Юли 2019г., изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г., изм. ДВ. бр.47 от 24 Юни 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, организацията, редът на дейност и числеността на персонала на Агенция "Пътна инфраструктура", наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на регионалното развитие и благоустройството със седалище в София и с адрес - бул. Македония № 3, и със специализирани звена - областни пътни управления, Национално тол управление и Институт по пътища и мостове.

(2) Агенцията се представлява от председателя на управителния съвет, който се назначава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) Председателят на управителния съвет на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 3. Агенцията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията, международните договори и другите нормативни актове при спазване принципите на законност, предвидимост, публичност и прозрачност, достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, обективност и безпристрастност.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) (1) Агенцията осъществява своята дейност чрез централна администрация и чрез специализираните звена по чл. 21, ал. 2 от Закона за пътищата.

(2) Числеността на персонала на административните звена в агенцията е посочена в приложението.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) (1) Централната администрация е организирана в 12 дирекции.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) Специализираните звена са 27 областни пътни управления, Национално тол управление и Институтът по пътища и мостове.

Чл. 6. (1) Източниците на финансиране на агенцията са:

 1. субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
 2. такси по чл. 10 и чл. 18, ал. 3, т. 1 от Закона за пътищата;
 3. лихви;
 4. дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
 5. приходи от лабораторни услуги, от извършени експертизи и от други административни услуги, предоставяни от агенцията;
 6. средства от Европейския съюз и от международни организации;
 7. наеми от имущество;
 8. други приходи, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:

 1. изграждане на нова пътна инфраструктура;
 2. експлоатация, поддържане, ремонт и реконструкция на републиканските пътища;
 3. административно-стопански и други разходи, свързани с дейността на агенцията.

 

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

Чл. 7. Агенцията се ръководи от управителен съвет.

Чл. 8. (1) Управителният съвет се състои от председател и двама членове.

(2) Управителният съвет е колегиален орган по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията.

Чл. 9. (1) За председател и член на управителния съвет на агенцията може да бъде назначено лице, което отговаря на изискванията на чл. 21б, ал. 1 от Закона за пътищата и има подходяща квалификация и професионален опит в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на пътната инфраструктура или в управлението на публични и корпоративни структури.

(2) Договорите с председателя и с членовете на управителния съвет се сключват, изменят се и се прекратяват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 10. (1) Управителният съвет на агенцията взема решения за:

 1. организиране разпределението и разходването на средствата за изпълнение на дейностите по планирането, изграждането, управлението и поддържането на републиканските пътища;
 2. приемане проекта на бюджет на агенцията;
 3. извършване на разпоредителни сделки или отдаване под наем на имоти и вещи - държавна собственост, предоставени за управление на агенцията;
 4. предложения до министъра на регионалното развитие и благоустройството за промени в списъка на републиканските пътища;
 5. предложения за проекти на нормативни актове, уреждащи управлението, проектирането, строителството и поддържането на пътища;
 6. одобряване на технически спецификации, технически указания и методически документи, свързани с изграждането, управлението, експлоатацията и поддържането на пътищата;
 7. възлагане на обществени поръчки за проектиране, строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища, както и за управление на проекти, научно-приложни изследвания и консултации, свързани с управлението на пътищата;
 8. (отм . - ДВ, бр. 70 от 2018 г.)
 9. разработване проект на стратегия за развитие на пътната инфраструктура в съответствие с държавната политика;
 10. управление на републиканските пътища в съответствие с нормативните актове, стратегията за развитие на пътната инфраструктура и средносрочните оперативни програми;
 11. проучване, анализиране и прогнозиране развитието на автомобилното движение по републиканските пътища;
 12. изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други програми;
 13. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) сключване на оперативни споразумения с управляващите органи по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94), Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020" и Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020", договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ, както и други договори и споразумения, необходими за дейността на агенцията;
 14. организиране и контролиране изпълнението на бюджета на агенцията;
 15. представяне на проектни предложения пред съответните договарящи органи за сключване на договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ и организиране на изпълнението и оперативния им контрол;
 16. съгласуване на проекти и устройствени планове за изграждане на местни пътища;
 17. съгласуване на инвестиционни проекти, свързани с републиканските пътища, включително за изграждане на пътни връзки с тях, както и проекти, които налагат изместване на пътя или при реализацията на които се изискват допълнителни мерки за безопасност на движението по републиканските пътища;
 18. издаване на разрешения за специално ползване на републиканските пътища;
 19. осъществяване на дейността по контрола над превозните средства по отношение на габарити, общо тегло и осово натоварване с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване и събирането на такси при превишаване на допустимите стойности;
 20. делегиране правомощия на ръководителите на специализирани звена в случаите, предвидени в нормативен акт;
 21. определяне на ръководителите и екипите за подготовка на инфраструктурни проекти, изпълнявани от агенцията;
 22. издаване на удостоверения за регистрация на лицата, извършващи пътна помощ, в случаите на упълномощаване от министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 148в, ал. 2 от Закона за движението по пътищата;
 23. издаване на общи и индивидуални административни актове;
 24. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.)
 25. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.)
 26. изготвяне, приемане и предоставяне на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежегодно до 31 март на годишен отчет за дейността на агенцията за предходната година;
 27. определяне функциите на Експертния технико-икономически съвет като държавно-обществен орган в областта на пътищата и състава на участниците в този съвет;
 28. (нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) назначаване на директор на специализирано звено Национално тол управление, утвърждаване на структурата на звеното и на вътрешните правила за работата му.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) С решение управителният съвет може да възложи на член на управителния съвет или на главния секретар следните функции и задачи:

 1. да разрешава отпуски и да командирова служителите в централната администрация на агенцията, както и директорите на специализираните звена;
 2. да подписва удостоверителни документи, свързани с пенсиониране на служители;
 3. да разпределя входящата кореспонденция;
 4. да подписва изходящата кореспонденция с изключение на документи, свързани с въпроси, които са от изключителната компетентност на председателя на управителния съвет или на управителния съвет;
 5. други функции и задачи по ръководството и управлението на агенцията, доколкото не противоречи на нормативен акт.

(3) Управителният съвет участва в разработването и изпълнението на международни договори във връзка с изграждането, поддържането и ползването на пътищата, включително в преговори за държавни заеми и държавно гарантирани заеми за развитие на пътната инфраструктура.

(4) Управителният съвет взема и други решения, свързани с оперативното ръководство и дейността на агенцията.

(5) Управителният съвет взема решения с мнозинство от неговите членове.

(6) Правилата за работата на управителния съвет се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на управителния съвет.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Председателят на управителния съвет на агенцията назначава и освобождава служителите на агенцията.

(2) Председателят на управителния съвет на агенцията:

 1. организира дейността на агенцията;
 2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) утвърждава длъжностното разписание по предложение на управителния съвет и сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в централната администрация, и с ръководителите в специализираната администрация;
 3. може да упълномощава ръководителите на специализирани звена да сключват, изменят и прекратяват трудовите договори със служителите в тези звена в съответствие с утвърдените разписания на длъжностите, както и да налагат дисциплинарни наказания;
 4. сключва договорите за обществени поръчки за проектиране, строителство, ремонт и поддържане на републиканските пътища, както и за управление на проекти, научно-приложни изследвания и консултации, свързани с управлението на пътищата, след решение на управителния съвет;
 5. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г.) подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при извършване на подготвителните действия и при осъществяване на контрола по изпълнение на концесионните договори за републикански пътища и за пътни съоръжения - държавна собственост (мостове и тунели);
 6. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) сключва оперативни споразумения с ръководителите на управляващите органи по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94), Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020" и Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020" за изпълнение на проекти, финансирани от Кохезионния фонд и от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ, както и други договори и споразумения, необходими за дейността на агенцията, след решение на управителния съвет;
 7. организира и привежда в изпълнение решенията на управителния съвет;
 8. (нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) издава заповеди за вписване, съответно за отказ за извършване на вписване на доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние в националните електронни регистри;
 9. (нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) сключва договори за електронно събиране на такси за изминато разстояние с вписаните в регистрите доставчици на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние, както и договори с доставчици на декларирани данни;
 10. (нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) издава заповеди за заличаване на доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние от националните електронни регистри при наличие на предвидените в действащата нормативна уредба основания;
 11. (нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) утвърждава бюджетите и одобрява промени по бюджета на разпоредителите от по-ниска степен с бюджет в структурата на агенцията;
 12. (нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) определя длъжностни лица, които да съставят актове за установяване на административни нарушения, в случаите, предвидени в Закона за пътищата и в Закона за движението по пътищата;
 13. (нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) издава наказателни постановления или оправомощава длъжностни лица от агенцията, които да издават наказателни постановления в случаите, предвидени в Закона за пътищата и в Закона за движението по пътищата;
 14. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) решава други въпроси, предвидени в нормативен акт, които не са от изключителната компетентност на управителния съвет.

Чл. 12. При отсъствие на председателя или на някой от другите членове на управителния съвет неговите правомощия за всеки конкретен случай се упражняват от лице, определено от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) (1) Помощен орган на агенцията е Експертният технико-икономически съвет, който разглежда, приема и предлага на управителния съвет за утвърждаване разработки и проекти за изграждане, ремонт и поддържане на републиканските пътища. Експертният технико-икономически съвет разглежда и изготвя предложения за решаване на важни технико-икономически въпроси, подготвя проекти на нормативни актове, технически спецификации, технически указания и методически документи, свързани с изграждането, управлението, експлоатацията и поддържането на пътищата.

(2) Експертният технико-икономически съвет е колегиален орган, който се състои от председател и членове. В състава на съвета се включват служители на агенцията. Дейността на съвета се подпомага от секретариат.

(3) В състава на Експертния технико-икономически съвет могат да се включват и допълнителни членове - специалисти в съответната област, според спецификата на разглежданите въпроси.

(4) Експертният технико-икономически съвет изпълнява функциите на държавно-обществен орган в областта на пътищата в случаите, определени с решение на управителния съвет на агенцията.

(5) Управителният съвет на агенцията определя състава на Експертния технико-икономически съвет и утвърждава правила за организацията на работа и реда за свикване и разглеждане на въпроси от съвета. Управителният съвет може с решение да оправомощи свой член да включва допълнителни членове в състава на съвета в случаите по ал. 3.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Главен секретар (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Административното ръководство на агенцията се осъществява от главен секретар в съответствие с решенията на управителния съвет. Главният секретар е на пряко подчинение на председателя на управителния съвет на агенцията.

(2) Главният секретар:

 1. координира и контролира дейността на администрацията на агенцията в изпълнение на решенията на управителния съвет и в съответствие с нормативните актове;
 2. осигурява организационната връзка между управителния съвет, дирекциите в централната администрация и специализираните звена, както и осигурява взаимодействие на администрацията на агенцията с други институции и организации;
 3. изпълнява дейности, които са свързани с административно-организационното подпомагане на управителния съвет на агенцията, в т.ч. организира подготовката за вземане на решения от управителния съвет, следи и докладва на управителния съвет за изпълнението на взетите и приведените в изпълнение негови решения, подпомага управителния съвет при формулирането и изготвянето на конкретни решения за изпълнението на функциите му, както и при взаимодействието с администрацията на агенцията с други институции и организации;
 4. подпомага работата и дейността на управителния съвет на агенцията;
 5. организира деловодната обработка, архивирането и съхраняването на кореспонденцията и документацията в съответствие с нормативните актове и с изискванията на управляващите органи по оперативните програми и на международните финансови институции;
 6. организира разпределението на задачите за изпълнение между дирекциите на агенцията и специализираните звена;
 7. следи за спазването на сроковете за изпълнение на решенията на управителния съвет на агенцията;
 8. създава условия за нормална и ефективна работа на всички дирекции в централната администрация на агенцията и в специализираните звена;
 9. контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване;
 10. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията;
 11. съгласува длъжностното разписание на агенцията;
 12. контролира изпълнението на задачите, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка и военновременното планиране;
 13. изпълнява и други задачи, възложени му от управителния съвет на агенцията;
 14. организира, координира и контролира изпълнението на задачи, които са свързани с подготовката на становища и отговори до държавни органи, физически и юридически лица;
 15. координира изготвянето на отговори от името на управителния съвет на постъпили сигнали, заявления и предложения на граждани.

Раздел I "а".
Финансови контрольори (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) (1) Финансовите контрольори са на пряко подчинение на управителния съвет на агенцията.

(2) Финансовите контрольори подпомагат управителния съвет на агенцията при развитието и функционирането на системите за финансово управление и контрол, включително чрез предварителен контрол за законосъобразност, в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

(3) Финансовите контрольори изпълняват следните функции:

 1. осъществяват предварителен контрол върху администрирането на приходи, разходите по проекти и от бюджета на агенцията, управление на пътищата и за административно-стопански дейности, като:

а) извършват предварителен контрол на процесите, свързани с разплащане на извършените дейности, в съответствие с процедурните наръчници за удостоверяване на заявени разходи по изпълнение на проектите и програмите съгласно целите на проекта, действащото законодателство и изискванията на международните финансови институции;

б) осъществяват проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и за извършване на разходи;

 1. извършват проверки при процедури за възлагане на обществени поръчки, включително проверки на проведената процедура и нейните етапи - участници, актове, задълженията, които ще бъдат поети със сключването на договора, и др.;
 2. проверяват законосъобразното събиране, съхраняване, стопанисване, разходване и отчитане на средствата;
 3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) проверяват изпълнението на задълженията към държавния бюджет;
 4. осъществяват предварителен контрол при авансово финансиране от държавния бюджет на дейностите по усвояване на средствата по програмите независимо от източника на финансиране на съответния проект.

 

Раздел I "б".
Дирекция "Вътрешен одит" (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на управителния съвет и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Дирекция "Вътрешен одит" осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията, включително по европейски фондове и програми и по международни проекти.

(3) Дирекция "Вътрешен одит":

 1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
 2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават с решение на управителния съвет; годишният план за дейността по вътрешен одит на агенцията се координира с годишния план на дирекция "Вътрешен одит" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
 3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за даване на увереност, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
 4. представя на управителния съвет независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
 5. оценява адекватността и ефективността на процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от управителния съвет;
 6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, с вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
 7. консултира управителния съвет по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите на оперативен контрол и управление на риска, без да поема управленска отговорност за това;
 8. докладва и обсъжда с управителния съвет, с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент, дадените препоръки и предприетите действия и представя одитен доклад; одитният доклад се изпраща на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
 9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
 10. изготвя годишен доклад за дейността по вътрешен одит и оценка на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, които се представят на управителния съвет от ръководителя на вътрешния одит; докладът се изпраща на Министерството на регионалното развитие и благоустройството до 31 януари на следващата календарна година;
 11. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) изготвя план за професионално обучение и развитие на вътрешните одитори и го представя за утвърждаване от председателя на управителния съвет на агенцията;
 12. (нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

 

Раздел I "в".
Служител по сигурността на информацията (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 14в. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на управителния съвет на агенцията.

(2) Служителят по сигурността на информацията:

 1. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;
 2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
 3. разработва план за охрана чрез физически и технически средства на помещенията, в които се създава, обработва и съхранява класифицирана информация, и следи за неговото изпълнение;
 4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите;
 5. осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на организационната единица и води регистър на проучените лица;
 6. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;
 7. пряко ръководи регистратурата за класифицирана информация;
 8. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;
 9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;
 10. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията;
 11. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
 12. организира и провежда обучението на служителите в организационната единица в областта на защитата на класифицираната информация.

 

Раздел II.
Централна администрация

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) (1) Централната администрация е организирана в обща и специализирана администрация.

(2) Общата администрация е организирана във:

 1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността";
 2. дирекция "Комуникации и информация";
 3. дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване";
 4. дирекция "Бюджет, финанси и разплащане по проекти";
 5. (нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) дирекция "Информационни технологии и системи"

(3) Специализираната администрация е организирана във:

 1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура";
 2. дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури";
 3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020" и по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз;
 4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020";
 5. дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол";
 6. дирекция "Пътни такси и разрешителни";
 7. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) дирекция "Управление на стратегически инфраструктурни проекти";
 8. (нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската пътна мрежа" 

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността":

 1. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 2. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 3. подпомага управителния съвет за управлението на имуществото на агенцията в съответствие с неговите решения;
 4. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 5. разработва, внедрява, контролира и отговаря за програми, свързани с оперативната дейност и административно-стопанското обслужване и архива на агенцията;
 6. осъществява деловодната обработка посредством автоматизирана деловодна система, включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията в агенцията;
 7. извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива на агенцията;
 8. води отчетност и осигурява информация за входящата и изходящата кореспонденция;
 9. изготвя периодични отчети за административното обслужване на физически и юридически лица;
 10. осигурява административно-техническото обслужване на дейността на Експертния технико-икономически съвет;
 11. оказва методическо ръководство и контрол на специализираните звена в дейностите по организация и администриране на човешките ресурси и управление на държавната собственост, като контролира тяхното изпълнение самостоятелно и съвместно с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол";
 12. организира ремонта и поддържането на сградите и имуществото на агенцията в съответствие с решенията на управителния съвет;
 13. осъществява материално-техническото осигуряване на агенцията;
 14. създава организация по охрана на труда и по техника на безопасността;
 15. изготвя проекти на актове и документи, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите в агенцията и с налагането на дисциплинарни наказания и търсенето на имуществена отговорност по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда, разработва, осъществява, контролира и отговаря за програми, свързани с човешките ресурси на агенцията;
 16. организира дейностите по:

а) управлението и развитието на човешките ресурси;

б) изготвянето и актуализирането на длъжностното разписание на агенцията;

в) изготвянето на поименното разписание на длъжностите в администрацията;

г) изготвянето и прилагането на вътрешните правила за работната заплата в агенцията;

д) изграждането на ефективна система за повишаване квалификацията на служителите в агенцията;

 1. организира и участва във:

а) провеждането на конкурси за заемане на свободните длъжности в агенцията;

б) разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в агенцията;

 1. съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в агенцията и ги поддържа в съответствие с изискванията на закона;
 2. поддържа автоматизирана система за управление на човешките ресурси;
 3. прави предложения за развитие на организационната и управленската структура на агенцията;
 4. разработва проекти на вътрешноорганизационни документи за планиране, подбор, оценяване, развитие на персонала и организация на труда;
 5. разработва основни насоки, проучва, анализира и обобщава потребностите от обучение и изготвя годишен план за задължително и специализирано обучение на служителите в агенцията; осигурява условия за професионално и служебно развитие на персонала; организира провеждането на обучения на персонала;
 6. организира оценката на риска във връзка с изпълнението на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и нормативните актове по прилагането му;
 7. организира и осъществява библиотечната дейност;
 8. отговаря за управлението на имотите - държавна собственост;
 9. изгражда и отговаря за съхраняването на база данни за имотите - държавна собственост;
 10. изготвя и комплектува искания за актуване на имоти - държавна собственост, предоставени за управление на агенцията, води на отчет и съхранява актовете и следи за своевременното им актуализиране;
 11. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 12. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 13. събира, обработва, анализира и обобщава информация, свързана с дейността на агенцията;
 14. осъществява методическо ръководство и контрол на дейността по пропускателния режим в агенцията;
 15. координира структурите на агенцията при кризи, бедствия и във военно време;
 16. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 17. организира поддръжката и ремонта и осъществява контрол при използването на техническите средства за охрана, пожароизвестяване, пожарогасене и видеонаблюдение;
 18. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка;
 19. следи за произтичащите задължения за агенцията от нормативни актове, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка на страната, и организира изпълнението им;
 20. координира оперативното взаимодействие на структурите на агенцията с Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, държавната администрация и местните органи на самоуправление за осигуряване на движението по пътищата при възникване на бедствия и при положение на война, при военно или извънредно положение;
 21. разработва и актуализира военновременните планове за работа на агенцията и областните пътни управления във военно време, разработва, поддържа и актуализира плана за защита при бедствия;
 22. отговаря за съхранението и поддържането на държавните резерви и военновременните запаси на агенцията;
 23. планира, разпределя и отчита средствата по отбранително-мобилизационна подготовка.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Дирекция "Комуникации и информация":

 1. планира, координира и провежда информационната политика на агенцията и публичното представяне на председателя и членовете на управителния съвет на агенцията и на служителите на агенцията;
 2. осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията и на административните структури към нея, като организира достъпа до информация за медии, осъществява отразяването на официални и работни срещи на агенцията, писмени отговори и интервюта за медиите и изготвянето на преглед на печатните и електронните медии за нуждите на агенцията;
 3. съгласува проектите на съобщения до средствата за масово осведомяване във връзка с подготовката на проекти на закони и подзаконови нормативни актове;
 4. поддържа контактите с неправителствени организации, обществени сдружения и други;
 5. проучва и анализира общественото мнение във връзка с политиките на агенцията, като възлага социологически проучвания и анализи във връзка с дейността на агенцията;
 6. подпомага работата на структурите на агенцията за повишаване на обществената информираност по въпросите на усвояване на средствата, предоставени на Република България от Европейския съюз;
 7. осигурява разпространението на текуща информация на гражданите, обществените организации и медиите относно състоянието на пътищата, трафика и интензитета на движение, главните и обходните маршрути, организацията на движението при кризи, бедствия и аварии и при утежнени метеорологични условия;
 8. разработва, организира и възлага информационни кампании за предварително представяне и популяризиране на политиката и дейностите на агенцията;
 9. координира и контролира поддържането и актуализирането на информация на интернет страницата на агенцията и на административните структури към агенцията, одобрява окончателните проекти на интернет страниците и изпълнението им;
 10. изготвя и оформя презентации на председателя и членовете на управителния съвет на агенцията и съгласува презентации на експерти на ведомството при участия в пресконференции, дискусии и др.;
 11. организира изработката на печатни и аудио-визуални материали за изграждане на позитивен имидж и популяризиране политиката на ведомството;
 12. подпомага председателя и членовете на управителния съвет на агенцията с актуална информация за секторите, за които отговаря агенцията;
 13. работи в непрекъсната връзка и координация със звената за връзки с обществеността на Министерския съвет и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и със звената за връзки с обществеността на другите министерства;
 14. планира и организира вътрешните комуникации на агенцията;
 15. подготвя, координира и осъществява организирането, провеждането и протоколното осигуряване на пресконференции и други публични събития, инициирани от агенцията, включително с международен характер;
 16. координира и осъществява протоколното осигуряване на официалните срещи на членовете на управителния съвет на агенцията;
 17. организира, отговаря и контролира предоставянето на обществена информация при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация;
 18. осъществява и поддържа контакти с международни организации и институции в областта на пътната инфраструктура;
 19. извършва преводи, изготвя становища, подготвя материали и води международна кореспонденция;
 20. подготвя предварителни анализи, предоставя информация и отговаря за актуални инициативи и дейности, засягащи изпълнението на проекти в областта на пътната инфраструктура по международни инициативи и програми;
 21. съдейства на другите дирекции при осъществяване на кореспонденцията с международните финансови институции;
 22. подпомага управителния съвет при изпълнението на функциите на държавна пътна администрация и координира участието на агенцията в международни пътни организации;
 23. събира, съхранява и предоставя информация по международни инициативи и програми;
 24. осъществява и осигурява за нуждите на агенцията писмени и симултанни преводи от чужд език на български език и обратно;
 25. разработва информация относно състоянието на пътищата, трафика и интензитета на движение, главните и обходните маршрути, организацията на движението при кризи, бедствия и аварии и при утежнени метеорологични условия;
 26. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 27. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 28. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 29. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 30. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 31. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 32. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 33. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.)

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване":

 1. оказва правна помощ на управителния съвет, на централната и специализираната администрация на агенцията за законосъобразното осъществяване на техните функции;
 2. изготвя правни становища и документи, свързани с правните проблеми по изпълнението на проекти и програми, финансирани със средства от европейските фондове, от държавни инвестиционни заеми и от държавния бюджет;
 3. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.)
 4. разглежда и дава становища по правните анализи във връзка с изпълнението на проекти и програми;
 5. съгласува проектите на договори, по които агенцията е страна;
 6. оказва правно съдействие за събиране вземанията на агенцията;
 7. участва със свои представители в разработването на проекти на нормативни актове и дава становища по законосъобразността на такива проекти;
 8. участва в преговори във връзка с извънсъдебно разрешаване на спорове, по които агенцията е страна;
 9. осъществява процесуално представителство пред съдебните институции и други юрисдикции по дела, по които агенцията е страна;
 10. води и поддържа регистър на договорите и техните изменения, по които агенцията е страна или които пораждат задължения за нея, по утвърден от управителния съвет ред;
 11. осъществява методическо ръководство на другите дирекции от централната и специализираната администрация по правните въпроси;
 12. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.)
 13. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.)
 14. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.)
 15. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.)
 16. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.)
 17. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) организира и координира дейността по провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
 18. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) планира обществените поръчки и изготвя график за провеждането им през съответната година;
 19. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) подготвя документациите за участие в процедурите за обществени поръчки в съответствие с предоставените ѝ от съответната отговорна дирекция необходими технически данни по предмета на поръчката и специфични изисквания към кандидатите или участниците;
 20. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) води регистър за провежданите процедури за възлагане на обществени поръчки;
 21. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) отговаря за подготовката и изпращането на информацията в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки;
 22. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) организира сключването на договорите за обществени поръчки;
 23. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) организира съхраняването на документацията по провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки до приключването им и предаването на документацията в архива на агенцията;
 24. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) разработва и предлага за утвърждаване от управителния съвет на агенцията:

а) вътрешни правила за организацията за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от агенцията и за контрола по изпълнението им;

б) типови документации за възлагане на обществени поръчки;

 1. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г.) подпомага извършването на подготвителни действия за предоставяне на концесии за републикански пътища и за пътни съоръжения - държавна собственост, включително може да организира възлагането на услуги на външни лица при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;
 2. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г.) подпомага осъществяването на контрола върху изпълнението на концесионни договори за концесии за републикански пътища и за пътни съоръжения - държавна собственост;
 3. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г.) разглежда, проучва и дава становища по предложения на икономически оператори по чл. 56 от Закона за концесиите за възлагане на концесия за републикански пътища и за пътни съоръжения - държавна собственост;
 4. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г.)
 5. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2018 г.)
 6. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2018 г.) участва в национални, международни и европейски проекти и програми в областта на публично-частното партньорство чрез концесия за строителство или концесия за услуги в областта на пътната инфраструктура;
 7. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) подпомага управителния съвет при изпълнението на други дейности, свързани с предоставянето и изпълнението на концесии, определени с нормативен акт;
 8. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) подпомага дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури" за законосъобразната подготовка на процедурите по принудително отчуждаване на имоти за държавни нужди;
 9. (нова - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) съгласува документи и писма, адресирани до всички органи на досъдебното и съдебното производство, съвместно с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол".

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Дирекция "Бюджет, финанси и разплащания по проекти":

 1. разработва проекта на бюджет на агенцията в съответствие с утвърдените стратегии, програми, прогнози и планове;
 2. координира, организира и следи за изпълнението на бюджета на агенцията и разработването на предложения за корекциите му;
 3. подготвя ежемесечни заявки за лимити за плащания;
 4. отговаря за правилната организация на счетоводството и отчетността на агенцията в съответствие с действащото законодателство;
 5. осъществява дейности по финансово-счетоводното отчитане на специализираните звена;
 6. съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на агенцията;
 7. контролира опазването на движимото и недвижимото имущество чрез провеждане на инвентаризации;
 8. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости;
 9. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) изготвя годишния финансов отчет на агенцията;
 10. подпомага управителния съвет на агенцията за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси;
 11. извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия;
 12. организира съхраняването и ползването на счетоводния архив;
 13. извършва проверка на представените документи за разплащане за съответствие с договорите с изпълнителите на обществени поръчки;
 14. подготвя финансови отчети за изпълнението на проекти и програми;
 15. подготвя месечни и тримесечни прогнози за плащания по изпълнението на проектите и ги докладва на управителния съвет;
 16. подготвя искания за плащания до съответния управляващ орган;
 17. извършва разплащане по бюджета на агенцията, както и с изпълнителите на допустимите и сертифицираните разходи по проекти и програми съгласно установените в агенцията ред и правила;
 18. поддържа работеща оперативна техническа система за отчетност на разходите за всички източници на финансиране със средства от Европейския съюз, бюджетни средства и международни финансови институции;
 19. разработва анализи и прогнози за движението на паричните потоци от държавния бюджет, такси за ползване на републиканските пътища, кредити и безвъзмездни помощи;
 20. съгласува договори за обществени поръчки, възлагателни писма и длъжностни разписания съгласно вътрешните правила в агенцията;
 21. участва при разработването на стратегии, програми, прогнози и планове за пътната инфраструктура на национално и регионално равнище;
 22. набира, съхранява и обработва необходимата информация, свързана с икономическата и финансовата политика на агенцията;
 23. (нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) изготвя методически указания на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен от състава на агенцията относно текущото счетоводно отчитане и прилагането на финансовото законодателство, както и по въпроси, свързани с бюджетния процес;
 24. (нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) изготвя, обосновава и предлага за утвърждаване в съответствие с бюджетната процедура разпределението на бюджета на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен в състава на агенцията и координира дейностите по изпълнението на бюджетите им.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Дирекция "Информационни технологии и системи":

 1. участва в разработването на стратегията, приоритетите, плановете и програмите за развитие в областта на информационните технологии в агенцията;
 2. планира и организира развитието, внедряването, поддръжката и усъвършенстването на информационните системи на агенцията;
 3. планира и организира интегрирането на информационните системи и технологии в общата информационна среда с оглед оптимално използване на направените инвестиции;
 4. проучва информационните потребности на агенцията, извършва анализи и прави предложения за придобиването, ползването и модернизирането на хардуерни, софтуерни продукти и услуги в областта на информационните технологии в агенцията;
 5. ръководи, координира, контролира и отговаря за функционирането на информационното обслужване на агенцията, както и за въвеждането и функционирането на автоматизираните системи в работата на агенцията;
 6. осигурява защита на данните, включени в информационната система на агенцията, обезпечава сигурността и надеждността на информационните системи в агенцията;
 7. осигурява непрекъсната административна поддръжка на информационните системи, електронните административни услуги и бази данни на агенцията и тяхната работоспособност;
 8. осигурява, контролира и отговаря за програми, които са свързани с информационните технологии в агенцията;
 9. осигурява взаимодействието на информационните системи на агенцията с аналогичните системи, които функционират в други държавни и общински органи и институции;
 10. планира и осигурява администрирането, поддръжката и развитието на инфраструктурата на информационните технологии в агенцията и координира процесите по тези дейности в специализираните звена;
 11. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната техника, на комуникационното оборудване на агенцията и на използваните софтуерни продукти и системи;
 12. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г., в сила от 24.06.2022 г.) планира годишното финансово обезпечаване на придобиването и поддръжката на инфраструктурата на информационните технологии в агенцията в съответствие с задължителните разпореждания съответно на Министерството на електронното управление и Централния орган за покупки;
 13. координира дейностите в агенцията по техническото обезпечаване на инфраструктурата на информационните технологии за осъществяване на електронното управление;
 14. организира подготовката на служителите на агенцията за работа с информационните системи;
 15. дава методически указания на структурите на централната администрация и на специализираните звена на агенцията при изпълнение на задълженията им за работа с информационните системи и бази данни;
 16. администрира, поддържа и осъществява дейности с Географската информационна система (ГИС), отговаря за надлежното и своевременно въвеждане на актуални данни за пълноценно функциониране на базата данни на ГИС, администрира и поддържа публична ГИС за издаване на електронни административни услуги и електронни регистри;
 17. администрира и поддържа уеббазирана система за информираност (LIMA) относно информацията и събитията по републиканската пътна мрежа;
 18. разработва геопортал на единната пътна мрежа като част от европейската транснационална пътна инфраструктура и в съответствие с европейските изисквания с приоритет Директива 2007/02/ЕО - INSPIRE, и с Решение 1692/96/ЕО за Европейската транспортна мрежа;
 19. прилага национална инфраструктура и приложни информационни програми за въвеждане на системи за навигация и контрол, както и на системи за сигурност в съответствие с европейската политика в навигационните системи (Програма ГАЛИЛЕО), Програма ГМОС (Глобален мониторинг на околната среда и сигурността), ГССЗН (Глобална система на системите за земно наблюдение) и ГНСС (Глобална навигационна спътникова система);
 20. осъществява регионален мониторинг и поддържане на интелигентни транспортни системи - системи за автоматизирано събиране на данни за трафика, автоматични устройства за следене на метеорологичната обстановка, електронни информационни табели (VMS) и системи за мониторинг за шума;
 21. извършва регулярни проверки на място в цялата страна на съществуващите интелигентни транспортни системи, които са собственост на агенцията;
 22. координира работата на представителите на Института по пътищата и мостовете и всички областни пътни управления в страната, която е свързана с изграждането и поддържането на интелигентни транспортни системи;
 23. осъществява контрол по време на гаранционната и извънгаранционната поддръжка на съществуващите интелигентни транспортни системи;
 24. проучва, подготвя и изпраща предложения за подобряване на съществуващите интелигентни транспортни системи;
 25. съдейства за решаването на възникнали проблеми, които са свързани с изграждането и поддържането на интелигентни транспортни системи, в рамките на своите компетенции;
 26. координира работата на представители на областните пътни управления в страната с мобилни приложения за събиране и обработка на информация за пътната инфраструктура;
 27. отговаря за изпълнението на нови проекти, които са свързани с изграждането на интелигентни транспортни системи и на части от тях в обхвата на цялата републиканска пътна мрежа;
 28. контролира интеграцията на нови интелигентни транспортни системи и на части със съществуващите информационни системи в структурата на агенцията;
 29. подготвя, съгласува и предоставя на управителния съвет технически спецификации за информационни системи и интелигентни транспортни системи в структурата на агенцията.
 30. (нова - ДВ, бр. 12 от 2019 г.) предоставя данни от и достъп до информационните системи на Агенция "Пътна инфраструктура" за събития по републиканската пътна мрежа и интелигентните транспортни системи.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура":

 1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) ръководи, организира, координира и контролира дейностите по поддържане на републиканските пътища и аварийно-възстановителни дейности, като:

а) подпомага дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" в рамките на своята компетентност при подготовката на документациите за възлагане на обществени поръчки и участва в провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

б) координира изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

 1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) разработва планове, финансови разчети и програми за поддържане и аварийни дейности, въз основа на които прави обосновани искания за разпределение на средствата;
 2. обобщава и анализира информацията за състоянието на републиканските пътища, въз основа на която прави предложения за коригиране и оптимизиране компонентите на системата за управление на поддържането;
 3. осъществява контрол за специалното ползване на пътищата, разрешава и контролира временното използване на части от пътното платно;
 4. въвежда временна организация на движението при извършване на строително-ремонтни работи, при бедствия и при възникване на опасност за сигурността на движението;
 5. ръководи, организира и координира дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа при възникване на бедствия и катастрофи;
 6. оказва съдействие за привеждане на нормативната уредба по експлоатация на републиканските пътища в съответствие със законодателството на Европейския съюз;
 7. участва в работата на комисии и работни групи по проекти, свързани с усвояване на средства от Структурните фондове на Европейския съюз;
 8. подготвя предложения за решения на управителния съвет за извършване на съгласувания и за издаване на разрешения за специално ползване на пътищата по Закона за пътищата;
 9. изготвя предложения за финансови разчети на дирекцията и отчети за тяхното изпълнение;
 10. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) подпомага управителния съвет при осъществяването на контрола и предприемането на необходимите действия по установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища;
 11. отговаря за воденето на регистър на републиканските пътища;
 12. организира издаването на разрешителните и води регистъра на лицата, извършващи пътна помощ;
 13. подготвя предложения за промени в списъка на републиканските пътища;
 14. организира и съдейства за възлагане на научно-приложни изследвания и консултации, свързани с управлението на републиканските пътища;
 15. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.)
 16. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) одобрява задания за поддържане на републиканската пътна мрежа в рамките на осигурения годишен бюджет;
 17. предлага план за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на дирекцията;
 18. обобщава и анализира информацията за състоянието на мостовете и тунелите на републиканските пътища, въз основа на която прави предложения за коригиране и оптимизиране компонентите на системата за управление на поддържането;
 19. (нова - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) организира, ръководи и контролира дейността на Ситуационния център като звено в структурата на дирекцията, което:

а) осъществява дейността по събиране и обработка на информация за състоянието на републиканската пътна мрежа (РПМ);

б) извършва дейности по прогнозиране, анализ, ограничаване и преодоляване на кризисна обстановка и подпомагане на органите за управление при оценка на обстановката, координиране и взаимодействие с другите държавни органи;

в) поддържа в постоянна готовност за работа комуникационно-информационната система на Ситуационния център;

г) събира, обработва и анализира информация за състоянието и обстановката по РПМ;

д) събира и поддържа база данни, свързана с рискове и заплахи от възникване на кризисни ситуации;

е) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) поддържа непрекъсната координация и взаимодействие със структурите на Министерството на вътрешните работи - Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", дирекция "Национална система 112", както и с други държавни органи след съгласуване с дирекциите "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността", "Анализ на риска и оперативен контрол" и "Поддържане на пътната инфраструктура";

ж) осъществява непрекъснато 24-часово наблюдение върху състоянието на РПМ.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) Дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури":

 1. подпомага разработването на стратегии, програми и планове за развитието на пътната инфраструктура, както и отговаря за изпълнението на програми, свързани с инвестиционното проектиране, техническите норми и правила;
 2. организира и съдейства за възлагане на предпроектни проучвания и анализи за развитие на пътната инфраструктура;
 3. организира, ръководи и контролира проектирането на пътни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт;
 4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) подпомага дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" при подготовката на документациите за възлагане на обществени поръчки и участва в провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
 5. участва в работата на комисии и работни групи по проекти, свързани с усвояване на средства от структурните фондове на Европейския съюз;
 6. оказва експертно съдействие при осъществяване на инвеститорски контрол;
 7. контролира спазването на техническите норми и правила и методическите документи за прилагането им;
 8. подпомага управителния съвет при изпълнението на правомощията му по чл. 21в, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за пътищата;
 9. организира изготвянето на необходимата информация за провеждане на процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда - екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, изготвянето на доклади по екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони;
 10. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.)
 11. организира и осъществява съгласуването и утвърждаването на инвестиционни проекти за ново строителство, реконструкция и ремонт на пътищата от съответните институции;
 12. дава становища по изготвянето на технико-икономически задания и задания за разработване на научноизследователски и приложни задачи;
 13. изработва становища за съгласуване проектите на други инвеститори, засягащи пътищата, както и на комуникационни и други устройствени планове и разработки и ги предлага за съгласуване от Експертния технико-икономически съвет;
 14. дава становища по научни разработки, нормативни актове, технико-икономически предложения и по други въпроси;
 15. представя становища за икономическите и финансовите аспекти в рамките на технико-икономическите проучвания на пътни обекти и програми;
 16. изготвя предложения за финансови разчети на дирекцията и отчети за изпълнението им;
 17. организира разработването на програми за технологично усъвършенстване и нормативно осигуряване на дейностите, свързани с развитието на републиканските пътища, включително хармонизирането им с европейското законодателство;
 18. изготвя становища и съгласува документи, разработени от други организации, които засягат нормативни и технически въпроси;
 19. предлага план за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на дирекцията;
 20. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) организира отчуждителните процедури за нуждите на инвестиционните проекти на агенцията;
 21. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) отговаря за законосъобразността на процедурите по принудително отчуждаване на имоти за държавни нужди съгласно правомощията на агенцията, предвидени с нормативен акт;
 22. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) следи за законосъобразното комплектуване на оценителските доклади, определящи равностойното парично обезщетение по реда на Закона за държавната собственост.

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.)

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) Дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020" и по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз:

 1. организира, осъществява и координира дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз, в т.ч.:

а) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) разработва проектни предложения съгласно изискванията на съответния договарящ орган, осъществява административно и техническо управление на проектите, изпълнявани по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020", и програмите за териториално сътрудничество, финансирани от Европейския съюз;

б) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) подпомага дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" при подготовката на документациите за възлагане на обществени поръчки и участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;

в) координира изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

г) изготвя доклади за напредъка на проектите, изпълнявани по програмите, до управителния съвет и чрез него до управляващите органи, отговорни за наблюдението и контрола по усвояването на средства от фондовете на Европейския съюз;

д) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) осъществява координация с управляващия орган по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020" и програмите за териториално сътрудничество;

 1. участва в разработването на предложения за инвестиционните програми на агенцията и средствата за тяхното осъществяване по отношение на усвояването на средства от европейски програми и проекти;
 2. участва в разработването на дългосрочна стратегия за развитие на републиканските пътища и на средносрочна оперативна програма за нейното изпълнение;
 3. дава становища по научни разработки, проекти на нормативни актове, технико-икономически предложения и други въпроси;
 4. изготвя предложения за финансови разчети на дирекцията и отчети за изпълнението им;
 5. осигурява и гарантира съответствието на процедурите по изпълнение на проектите с нормативните изисквания съгласно националното законодателство и изискванията на програмите;
 6. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) изготвя и съгласува с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" периодични отчети за напредъка по изпълнението на проектите, подготвя необходимата информация за искане на средства от управляващия орган по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020" и програмите за териториално сътрудничество, както и доклади за установени нередности и друга финансова, административна и техническа документация;
 7. изготвя или координира изготвянето на тримесечни доклади до управителния съвет, които съгласува с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" и в които отчита подготовката на проекта, техническото и финансовото му изпълнение, изпълнението на календарния график и на показателите за изпълнение на целите на проекта, и посочва проблемите и мерките за тяхното преодоляване;
 8. съвместно с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" и с дирекция "Бюджет, финанси и разплащания по проекти" разработва индикаторите за техническото и финансовото изпълнение за всеки конкретен проект;
 9. предлага план за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на дирекцията;
 10. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) координира и осигурява изпълнението на ангажиментите по чл. 10, ал. 1, т. 12 и чл. 11, ал. 2, т. 6; координира и осигурява изпълнението на проектите по отношение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020" и програмите за териториално сътрудничество;
 11. организира изпълнението и приключването на проектите, които са стартирани по Програма ФАР, архивира и съхранява документацията по тях. 

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) Дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020":

 1. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) организира, осъществява и координира дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт", Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020", по Механизма за свързване на Европа и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94), в т.ч.:

а) (доп. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) разработва проектни предложения съгласно изискванията на съответните управляващи органи, осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани по Оперативна програма "Транспорт", Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020", по Механизма за свързване на Европа и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

б) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) подпомага дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" при подготовката на документациите за възлагане на обществени поръчки и участва в провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;

в) координира изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

г) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) осъществява координация със съответния управляващ орган по Оперативна програма "Транспорт", Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020", с Управляващия орган по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94) и с органа, осъществяващ наблюдение и контрол по Механизма за свързване на Европа;

д) (отм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.)

 1. участва в разработването на предложения за инвестиционните програми на агенцията и средствата за тяхното осъществяване по отношение на усвояването на средства от европейски програми и проекти;
 2. участва в разработването на дългосрочна стратегия за развитие на републиканските пътища и средносрочна оперативна програма за изпълнението ѝ;
 3. дава становища по научни разработки, проекти на нормативни актове, технико-икономически предложения и други въпроси;
 4. осигурява и гарантира съответствието на процедурите по изпълнение на проектите с нормативните изисквания съгласно националното законодателство и изискванията на програмите;
 5. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) изготвя и съгласува с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" периодични отчети за напредъка по изпълнението на проектите, доклади за установени нередности, както и друга финансова, административна и техническа документация, подготвя необходимата информация за искане на средства от Управляващия орган по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94) и управляващите органи по Оперативна програма "Транспорт" и по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020", както и от органа, осъществяващ наблюдение и контрол по Механизма за свързване на Европа;
 6. изготвя или координира изготвянето на тримесечни доклади до управителния съвет, които съгласува с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол", в които отчита подготовката на проекта, техническото и финансовото му изпълнение, изпълнението на календарния график и на показателите за изпълнение на целите на проекта, и посочва проблемите и мерките за тяхното преодоляване;
 7. съвместно с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" и дирекция "Бюджет, финанси и разплащания по проекти" разработва индикаторите за техническото и финансовото изпълнение за всеки конкретен проект;
 8. предлага план за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на дирекцията;
 9. координира и осигурява изпълнението на ангажиментите по чл. 10, ал. 1, т. 12 и чл. 11, ал. 2, т. 6;
 10. (нова - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.) организира дейностите в процеса на строителството по издирване, изучаване и опазване на недвижимите културни ценности на територията на обектите от републиканските пътища.

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.)

Чл. 26. Дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол":

 1. идентифицира, анализира и оценява рисковете, свързани с дейността на агенцията, и предлага мерки и планове за тяхното управление;
 2. установява и оценява фактите и данните за нередности и нарушения, установени при предварителния, текущия и последващия контрол;
 3. координира, осигурява методически и контролира разработването на правила, процедури, политики и стандарти за оперативен контрол и управление на риска;
 4. докладва на управителния съвет за случаи на нередности, за причинени вреди, за изплатени без основание плащания, както и за случаи, в които може да се предполага, че са налице нередности;
 5. разработва анализ за нуждите на агенцията на пътностроителните и проектантските организации в Република България;
 6. извършва оценка на уменията, ефективността и надеждността на лицата, които изпълняват поръчки, възложени от агенцията, и подготвя проекти на препоръки за добро изпълнение;
 7. води регистър на нередностите при оперативната дейност на агенцията;
 8. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)
 9. оказва съдействие на управляващите органи по съответните оперативни програми за осъществяване на контрол по изпълнението съгласно условията на съответния финансов меморандум, оперативно или рамково споразумение;
 10. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)
 11. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) извършва планови и/или извънредни проверки за законосъобразност и целесъобразност на изпълнението на всички видове дейности, възлагани от агенцията, за резултатите от които изготвя доклади до управителния съвет, съдържащи констатации и конкретни предложения; при необходимост проверките могат да бъдат извършвани съвместно с Института по пътища и мостове;
 12. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) разработва и предлага на управителния съвет за утвърждаване годишен план за проверки;
 13. контролира спазването от служителите на агенцията на препоръките от вътрешния и външния одит и предписанията, дадени от компетентните органи при извършени проверки;
 14. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) предлага на управителния съвет проекти на решения във връзка с издаването на препоръки за добро изпълнение на обществени поръчки, възложени от агенцията;
 15. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) дава становища по законосъобразността на включените в документациите за възлагане на обществени поръчки условия, изисквания и технически спецификации и по текущия контрол по изпълнението на договорите за обществени поръчки;
 16. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.)
 17. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г.)
 18. проверява съответствието на техническите проекти със заданието на агенцията и със състоянието на трасето, стандартите и нормите, отнасящи се до технология на изпълнение и методи на ценообразуване;
 19. извършва проверка на техническите възможности на кандидатите или участниците в обществени поръчки, възлагани от агенцията, както и на оборудването за изпитване и изследване и на възможностите за осигуряване на качеството, когато управителният съвет използва възможността, предоставена с чл. 52 от Закона за обществените поръчки;
 20. осъществява предварителен контрол за законосъобразност и целесъобразност на актовете по управление и разпореждане с имуществото на агенцията, както и на актовете, с които се пораждат права и задължения за агенцията;
 21. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) осъществява текущ и последващ контрол, мониторинг и оценка на изпълнението на инфраструктурни проекти, изпълнявани от агенцията, относно:

а) изпълнението на задълженията от изпълнителите по договори с агенцията относно предпроектното проучване, инвестиционното проектиране, строителството, строителния надзор, ремонта, рехабилитацията и поддържането на пътната мрежа;

б) текущото поддържане на наличие на необходимия капацитет на изпълнителя (включително машини, съоръжения, персонал) за изпълнение на договорените задачи;

в) изпълнението на възложените задачи по текущо поддържане на републиканските пътища;

г) организацията и техническата готовност за работа при зимни условия и за справяне с кризи, предизвикани от лоши атмосферни условия;

д) спазването на политиката на безопасност на строителните обекти, на които агенцията е възложител;

е) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) дейността на структурите в централната и специализираната администрация на агенцията, отговорни за координацията на изпълнението на инфраструктурните проекти, експлоатацията на пътищата и качеството на изпълнение и на влаганите материали, както и дейността на Института по пътища и мостове и на районните пътни лаборатории за спазване изискванията на националното законодателство, указанията на управляващите органи на оперативните програми и приложимите международни стандарти при изпълнение на възложените им дейности;

ж) ефективността и ефикасността на процесите по събиране на такси;

з) състоянието и качеството на гаранционното поддържане на републиканската пътна инфраструктура;

 1. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., нова - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) контролира общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства, като при превишаване на допустимите стойности изисква съответните разрешителни, и съставя актове по глава осма от Закона за пътищата чрез формирани от състава на дирекцията мобилни групи;
 2. (нова - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) осъществява контрол за правилната експлоатация на пътната мрежа;
 3. (нова - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) съгласува документи и писма, адресирани до всички органи на досъдебното и съдебното производство. 

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Дирекция "Пътни такси и разрешителни" подпомага управителния съвет на агенцията при изпълнение на функциите по администриране събирането на такси за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях по чл. 10, ал. 5 от Закона за пътищата и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Дирекция "Пътни такси и разрешителни":

 1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) осъществява събирането на такси за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях;
 2. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)
 3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) подготвя издаването на разрешителни и събира такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства;
 4. събира такси при издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях и на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони;
 5. участва в комисии и дава становище за съгласуване на проекти и издаване на разрешения за специално ползване на пътищата;
 6. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) изготвя отчети и прогнози за събираните такси от специално ползване на пътищата;
 7. подготвя предложения за решение на управителния съвет за извършване на съгласувания и за издаване на разрешения за специално ползване на пътищата по Закона за пътищата;
 8. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
 9. изготвя анализи и участва със свои представители в комисии за промяна на нормативни и вътрешноведомствени актове по компетентност;
 10. (нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.)
 11. (нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.)
 12. (нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) администрира приходите, които са постъпили от таксите по чл. 10, ал. 4 и 5 от Закона за пътищата.
 13. (нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.)
 14. (нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.)
 15. (нова - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) При необходимост и по решение на управителния съвет дирекция "Пътни такси и разрешителни" открива временни и постоянни пунктове по републиканската пътна мрежа за осъществяване на дейностите по ал. 1.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) Дирекция "Управление на стратегически инфраструктурни проекти":

 1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) организира, осъществява, координира и контролира дейностите по подготовка, възлагане на рехабилитация, реконструкция, основен ремонт и ново строителство, управление, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни проекти за рехабилитация, реконструкция, основен ремонт и ново строителство, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и средства от държавния бюджет, като:

а) разработва проектни предложения съгласно изискванията на съответния финансиращ орган в координация с дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури";

б) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и от държавния бюджет;

в) координира взаимодействието между участниците в строителството и контролира изпълнението на задълженията им по договорите;

г) (доп. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) изготвя и представя доклади за развитието на проектите, изпълнявани по програмите, до управителния съвет и чрез него до органите, отговорни за наблюдението и контрола по усвояването на средства от държавни инвестиционни заеми и от държавния бюджет;

д) (доп. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) осъществява координация с финансиращите институции, изготвя предложения за финансови разчети за финансиране на дейности по ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт;

е) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) анализира и отчита изпълнението на проекти за пътни обекти, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и от държавния бюджет;

 1. координира подготовката по одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване строителството на пътни обекти;
 2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) участва в смесени международни и междуведомствени работни групи;
 3. участва в разработването на дългосрочна стратегия за развитие на републиканските пътища и средносрочна оперативна програма за изпълнението ѝ;
 4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) съгласува изработването на техническите задания, на техническите спецификации и на проектите, които ще се изпълняват със средства от държавни инвестиционни заеми и от държавния бюджет;
 5. дава становища по научни разработки, проекти на нормативни актове, технико-икономически предложения и други въпроси;
 6. осигурява и гарантира за съответствието на процедурите по изпълнение на проектите с нормативните изисквания съгласно националното законодателство и изискванията на международните финансови институции;
 7. съвместно с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" и дирекция "Бюджет, финанси и разплащания по проекти" разработва показателите за техническото и финансовото изпълнение за всеки конкретен проект;
 8. подпомага дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" при подготовката на документациите за възлагане на обществени поръчки и участва в провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
 9. (нова - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) дава становища и заключения относно физическото състояние на пътищата и степента на необходимост за включване в програмите за строителство, ремонт и рехабилитация. 

Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 28в. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 28г. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) 

Чл. 28д. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) Дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската пътна мрежа":

 1. разработва и прилага политика за пътна безопасност, предоставя технически консултации, планира и организира възлагането на одити по пътна безопасност, както на инвестиционните проекти във всички фази, така и на изградените пътни участъци преди и след въвеждането им в експлоатация;
 2. прави анализ на данните от пътнотранспортни произшествия, данните за пътния поток и прогнозите за бъдещия пътен поток с цел идентифициране на участъците с концентрация на пътни транспортни произшествия и постигане на най-голям принос към изпълнението на националните цели за пътна безопасност;
 3. идентифицира приоритетни участъци с концентрация на пътни транспортни произшествия чрез анализа на данните за пътнотранспортни произшествия, като се използва новата база данни за пътнотранспортни произшествия и поддържаната ГИС;
 4. предлага изпълнението на краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване на пътната безопасност и отговаря за работните програми за подобряване на пътната безопасност на областните пътни управления;
 5. подпомага дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" при подготовката на документациите за възлагане на обществени поръчки и участва в провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
 6. осъществява мониторинг и оценка на напредъка по отношение на целите на агенцията, които са свързани с пътната безопасност, и оценява ефективността на конкретни програми за пътна безопасност;
 7. ежегодно актуализира плана за действие за повишаване на пътната безопасност като рамка за действия през следващите години;
 8. извършва периодичен преглед на политиката за безопасност по пътищата и при необходимост извършва промяна на техническите указания за пътна безопасност;
 9. събира, обобщава и анализира получената информация за състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа и съоръженията по тях от областните пътни управления и Института по пътища и мостове;
 10. планира дейностите по проектиране, строителство, експлоатация и поддръжка на републиканската пътна мрежа съгласно бюджета на агенцията;
 11. предоставя на управителния съвет на агенцията за утвърждаване на изготвените програми съгласно бюджета на агенцията;
 12. предоставя на дирекции "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури" и "Управление на стратегически инфраструктурни проекти" изготвените и утвърдени програми за последващо изпълнение по обекти и задачи съгласно бюджета на агенцията;
 13. предоставя на дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура" изготвената и утвърдена програма, разпределена за текущ ремонт и поддържане по областните пътни управления;
 14. изготвя средносрочен план за възстановяване и развитие на републиканската пътна мрежа въз основа на текущата Средносрочна оперативна програма за изпълнението на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България;
 15. следи за изпълнението на плановете и програмите за възстановяване и развитие на републиканската пътна мрежа;
 16. изготвя и публикува годишни доклади, които са свързани с пътната безопасност, както и отчети относно ефикасността на предприетите мерки;
 17. управлява пътната база данни (ПБД) и контролира изпълнението и адаптацията на системата за управление на пътищата (СУП);
 18. събира и анализира данните, които ще се използват в подготовката на многогодишната програма за планиране;
 19. разработва и предоставя необходимата информация относно състоянието на пътната мрежа с цел ясно и точно описание на финансовите нужди на пътния сектор.

 

Раздел III.
Специализирани звена (Загл. изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) Специализираните звена са 27 областни пътни управления, Националното тол управление и Институтът по пътища и мостове.

Чл. 30. (1) Областните пътни управления са специализирани териториални звена, които осигуряват изпълнението на определени функции на агенцията на територията на една административна област.

(2) Областните пътни управления:

 1. осъществяват взаимодействието на агенцията с областната и с общинските администрации;
 2. осъществяват дейности, свързани с подобряване безопасността на движението по републиканските пътища на територията на областта, като подпомагат управителния съвет при предприемане на действия по установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и изпълняват предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет;
 3. осъществяват надзор на дейността на лицата, на които е възложено да поддържат пътищата, и проверяват готовността им за работа при зимни и кризисни условия;
 4. набират, поддържат и актуализират информация и подробна пътна база с данни за текущото технико-експлоатационно състояние на републиканските пътища на територията на областта, малките пътни съоръжения, пътните принадлежности, крайпътните обслужващи обекти, рекламните съоръжения и пътните имоти;
 5. организират съставянето на паспорти на съоръженията по пътната мрежа и актуализирането на информацията за технико-експлоатационното им състояние;
 6. подпомагат централната администрация при събирането на информация, анализи и оценки на транспортно-експлоатационното състояние на републиканските пътища;
 7. изготвят програми за ремонт на републиканските пътища на територията на областта и ги представят на централната администрация на агенцията;
 8. подпомагат централната администрация при контрола по изграждането и експлоатацията на пътните връзки към търговските крайпътни обекти и на рекламните съоръжения;
 9. осъществяват дейности по съгласуване на инвестиционни проекти в случаите, предвидени с нормативен акт;
 10. организират дейността по текущия ремонт и по поддържането на републиканските пътища в съответната област;
 11. отговарят за поддържането, ремонта и управлението на обслужващата дейността държавна собственост - опорни пунктове и други пътни имоти;
 12. поддържат и актуализират подробни данни за териториите, заети от републиканската пътна мрежа, и пътните имоти в съответствие с изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър;
 13. изготвят предложения за финансови разчети и отчети за тяхното изпълнение и месечни и тримесечни прогнози за предстоящи плащания във връзка с дейността им;
 14. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) подпомагат дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността" при извършване на дейностите по актуване на имотите - държавна собственост;
 15. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) подпомагат дирекция "Пътни такси и разрешителни" и специализираното звено Национално тол управление при събирането на пътни такси;
 16. подпомагат управителния съвет при съгласуването и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата по Закона за пътищата;
 17. изготвят предложения за бюджетни сметки на управленията и отчети за тяхното изпълнение.

(3) Управителният съвет на агенцията може със свое решение да възложи на областните пътни управления:

 1. организирането и изпълнението на дейности по текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища, свързани с аварии и бедствия, както и други непредвидени дейности;
 2. координирането с изпълнителите на обществени поръчки и с концесионерите на дейностите по т. 1;
 3. издаването на разрешения по Закона за пътищата за изпълнение на различни дейности в обхвата на пътя;
 4. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, които са свързани с дейността им;
 5. други дейности по управлението и поддържането на републиканските пътища съгласно Закона за пътищата;
 6. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.)
 7. дейности по контрола на качеството и на изпълнението на работите по поддържането и ремонта на републиканските пътища;
 8. дейности по контрола на количеството и качеството на пътностроителните работи в областта;
 9. организирането и провеждането на технически съвети за разглеждане на проекти за търговски крайпътни обекти;
 10. издаването на разрешения и други документи за ползване на пътищата, пътните връзки и други обслужващи крайпътни дейности съгласно действащите наредби и събирането на такси за съгласуване на проекти.

(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) Председателят на управителния съвет на агенцията може със свое решение да възложи на длъжностни лица от областните пътни управления съставянето на актове за установяване на административни нарушения в случаите, предвидени в нормативен акт.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) Служителите на областните пътни управления спазват методическите указания на централната администрация и координират дейността си със съответните дирекции на централната администрация във връзка с оперативната дейност на агенцията, а при осъществяването на контрол и надзор по ал. 2, т. 9, 11 и 12 - с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол".

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) Организацията на работа на областните пътни управления се определя с вътрешни правила за работа, утвърдени от управителния съвет.

Чл. 31. (1) Директорите на областните пътни управления разработват годишна областна програма за ремонт и поддържане на пътната инфраструктура.

(2) Проектът на годишна областна инвестиционна програма се представя за становище на общините в областта и на областния съвет за регионално развитие.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г.) Проектът на годишна областна програма се съгласува с дирекция "Бюджет, финанси и разплащания по проекти" и с дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура" и се утвърждава от управителния съвет в рамките на годишната национална инвестиционна програма на агенцията.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2020 г.) Директорите на областните пътни управления участват в заседанията на областния съвет за развитие, когато се разглеждат въпроси, свързани с развитието на пътната инфраструктура в областта, и при необходимост изразяват становище, което да бъде представено пред съответния регионален съвет за развитие при разглеждането и приемането на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Институтът по пътища и мостове е специализирано звено, което изпълнява научна, изследователска и приложна дейност на национално равнище в областта на пътното дело, дейности по контрол и изпитване на строителни материали и изготвяне на експертизи при спазване на националното законодателство, правото на Европейския съюз и на приложимите международни стандарти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Институтът по пътища и мостове:

 1. осигурява научнообоснована база данни за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;
 2. подпомага вземането на управленски решения чрез становища в областта на проектирането, строителството, ремонта и поддържането на пътищата;
 3. подготвя предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните стандарти;
 4. извършва експертизи на проучвателни, проектни и строителни проблеми в пътното строителство;
 5. обследва и оценява експлоатационното състояние на републиканските пътища във връзка с планирането на пътноремонтните работи;
 6. изготвя изходни данни за разработване на проекти за ремонт на републиканските пътища;
 7. изпитва и оценява устойчивостта и състоянието на пътните съоръжения;
 8. разработва, поддържа и актуализира централна информационна база данни за материали, влагани в пътното строителство;
 9. извършва експертиза, оценява и контролира качеството на вложените материали при строителството, ремонта и поддържането на пътищата;
 10. изпитва качеството и разрешава влагането на материали при строителството, ремонта и експлоатацията на републиканските пътища;
 11. разработва, съгласува и осъществява контрол върху рецептите за композитни пътностроителни материали;
 12. извършва експертизи за качеството на хоризонталната и вертикалната пътна сигнализация и на пътните принадлежности по републиканските пътища;
 13. извършва необходимите изследвания за изясняване на причините за възникване на повреди по републиканските пътища;
 14. разработва, поддържа и актуализира система за управление на пътищата и пътните съоръжения;
 15. експериментира и изследва възможностите за усъвършенстване на използваните материали в пътното строителство и одобрява след проверка в лабораторни условия използването на нови видове материали, за което докладва на управителния съвет;
 16. изпълнява арбитражни функции при технически спорове във връзка с окачествяване на материалите;
 17. обследва и разработва мероприятия за обезопасяване на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия в изпълнение на стратегията за развитие на пътната инфраструктура и средносрочната оперативна програма;
 18. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 19. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 20. координира и участва в работата по задачи и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL);
 21. координира изготвянето на предложения за включване в проекти по линия на FEHRL;
 22. разпределя и контролира изпълнението на поети задачи и работа по европейски проекти в рамките на сътрудничеството с FEHRL;
 23. организира обработването и разпространяването на информацията от FEHRL, Европейския консултативен съвет за изследвания в пътния транспорт (ELTRAC) и др.;
 24. участва в работните срещи на "Научните координатори" и Генералната асамблея на FEHRL;
 25. води строга отчетност и организира съхраняването на официалните предложения и документи, свързани с дейността по FEHRL;
 26. проучва и разпространява в системата на агенцията новостите в пътната наука по отношение на материалите, изделията и изпълнените строителни и монтажни работи, технологиите, безопасността на движението и др.;
 27. изготвя предложения за финансови разчети и отчети за изпълнението им;
 28. осъществява методическо ръководство и контрол на своите териториални звена - районните пътни лаборатории.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) При осъществяване на своите задачи Институтът по пътища и мостове координира дейността си със съответните дирекции в администрацията на агенцията, като се спазват методическите указания във връзка с оперативната дейност на агенцията, а при осъществяването на контролни дейности - на дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Институтът по пътища и мостове се ръководи и представлява от директор, който се назначава от управителния съвет на агенцията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Структурата на Института по пътища и мостове се утвърждава от управителния съвет на агенцията по предложение на директора.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Институтът по пътища и мостове подпомага централната администрация и областните пътни управления, като извършва необходимите за осъществяване на тяхната дейност проучвания, експертизи и контрол на качеството.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Териториални звена на Института по пътища и мостове са районните пътни лаборатории.

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) (1) Националното тол управление е специализирано звено, което изпълнява всички функции на агенцията като лице, събиращо пътни такси по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата, по опериране на Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, администриране събирането на пътни такси по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата и осъществяване на контрол и надзор върху доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и доставчиците на Европейската услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние (ЕУЕСТ), и върху доставчиците на декларирани данни, с които агенцията има сключени договори.

(2) Националното тол управление:

 1. управлява и оперира Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, като осъществява всички дейности по техническата и софтуерната поддръжка на компонентите ѝ, управлява процесите и контролира правилното отчитане на дължимите пътни такси и събирането им;
 2. осъществява дейностите по отчитането на получените данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на ползвателите, които нямат сключен договор с доставчиците на услуга електронно събиране на такси за изминато разстояние, и дейностите по формирането на унифицирани тол декларации и обработва данните за целите на тол таксуването;
 3. контролира и отчита получаването на унифицирани тол декларации от доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние по отношение на потребители, които имат сключен договор с тези лица, и обработва данните за целите на тол таксуването;
 4. осъществява събирането на такси за ползване на платената пътна мрежа по време - винетни такси, и такси за изминато разстояние - тол такси, по републиканските пътища в обхвата, който е определен по чл. 10, ал. 3 от Закона за пътищата;
 5. поддържа системите за генериране и продажба на електронни винетки и маршрутни карти, организира разпространяването и поддръжката на бордови устройства, които отговарят на съответните технически изисквания, за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на агенцията;
 6. регистрира ползватели на платената пътна мрежа, притежаващи бордови устройства, които не са сключили договор с доставчик на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние или с доставчик на декларирани данни, за целите на тол таксуването, контролира наличността по баланс за авансово платени тол такси и извършва дейностите по усвояване на дължимите суми от наличността по него;
 7. изготвя и поддържа отчет за област на пътните такси и заявление за област на ЕУЕСТ и за предоставяне на електронна услуга за събиране на такси за изминато разстояние;
 8. осъществява надзор и контрол върху дейността на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние, на доставчиците на ЕУЕСТ и върху дейността на доставчиците на декларирани данни, с които агенцията има сключени договори, и подпомага агенцията при осъществяване на дейностите по осигуряване на оперативна съвместимост със системите на доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние;
 9. организира дейността по създаване, водене и поддържане на Регистъра на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние, на Националния регистър на доставчиците на ЕУЕСТ и на Регистъра на областите на ЕУЕСТ;
 10. отговаря за ежегодното предоставяне на информация във връзка с Регистъра на областите на ЕУЕСТ и регистрите на доставчиците на услугата за електронно събиране на такси за изминато разстояние на Европейската комисия и на лицата, отговорни за поддържането на такъв регистър във всяка държава - членка на ЕС;
 11. дава становища по заявления за регистрация на доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние в Националния регистър на доставчиците на услуга за ЕУЕСТ;
 12. проверява дали дейността на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и доставчици на ЕУЕСТ съответства на нормативните изисквания, които са приложими към събирането на пътни такси, като най-малко веднъж годишно потвърждава съответствието на дейността им с правните разпоредби, които регулират дейността им;
 13. подготвя предложения за издаване на заповед на председателя на управителния съвет на агенцията за заличаване на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние от съответния национален регистър на доставчиците на ЕУЕСТ при наличие на предвидените в действащата нормативна уредба основания;
 14. извършва проверки на дейността на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние и доставчици на ЕУЕСТ, като преглежда поддържаните от същите системи и бази данни, свързани с предоставяне на услугите по електронно събиране на такси за изминато разстояние, включително като изисква копие от съхранени данни, документи, списъци;
 15. изготвя проекти на общи условия, приложими към договорите, които се сключват с доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние и с доставчиците на декларирани данни;
 16. изготвя отчети и прогнози за събраните пътни такси по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата;
 17. изготвя анализи и участва със свои представители в комисии за промяна на нормативни и вътрешноведомствени актове по компетентност, дава становища за съгласуване на проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове, които са свързани с електронното събиране на пътни такси;
 18. администрира приходите, които са постъпили от пътните такси по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата;
 19. подготвя предложения за промяна в законодателството за въвеждане на европейски изисквания, които са свързани с таксовата политика;
 20. осъществява контакти с външни организации за изпълнение на целите на пътното таксуване за изминато разстояние - тол такси;
 21. изготвя методически указания и инструкции за правилното събиране на такси за изминато разстояние - тол такси;
 22. организира дейностите по осъществяване на комуникацията с ползвателите по отношение на платените пътища, размера на пътните такси и начините за заплащането им;
 23. организира и контролира дейностите, които са свързани с установяване на ползване на платената пътна мрежа в нарушение на Закона за пътищата и Закона за движението по пътищата;
 24. осъществява комуникация с останалите органи за контрол и надзор по Закона за движението по пътищата относно санкциониране на административните нарушения във връзка с ползването на платената пътна мрежа.

(3) При необходимост и по решение на управителния съвет на агенцията специализираното звено Национално тол управление открива временни и постоянни пунктове по републиканската пътна мрежа за осъществяване на дейностите по ал. 2.

Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г.) (1) Служителите на Националното тол управление спазват методическите указания на централната администрация и координират дейността си със съответните дирекции на централната администрация във връзка с оперативната дейност на агенцията, а при осъществяването на контролни функции - с дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол".

(2) Организацията на работата на Националното тол управление се определя с вътрешни правила за работа, които се приемат от управителния съвет на агенцията.

(3) Националното тол управление се ръководи и представлява от директор, който се назначава от управителния съвет на агенцията.

(4) Структурата на Националното тол управление се утвърждава от управителния съвет на агенцията по предложение на директора.

(5) Териториални звена на Националното тол управление са регионалните ТОЛ центрове, които се разкриват по реда на ал. 4.

 

Раздел IV.
Организация на работата

Чл. 34. Управителният съвет утвърждава с решения:

 1. вътрешни правила за работа в агенцията;
 2. вътрешни правила за финансово управление и контрол в агенцията;
 3. вътрешни правила за осъществяване на дейността по управление и контрол на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
 4. Етичен кодекс за поведение на служителите на агенцията.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) В изпълнение на своите функции и възложени конкретни задачи служителите в агенцията изготвят становища, отчети, доклади, анализи, концепции, информации, проектни решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на нормативни актове, проекти на международни договори и други документи.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Служителите в агенцията, заемащи ръководни длъжности, съобразно възложените функции и задачи на ръководените от тях дирекции или отдели организират, контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите, като:

 1. представят мотивирани целесъобразни и законосъобразни предложения за вземане на решения от управителния съвет;
 2. възлагат задачи на работещите в отдела и дирекцията, контролират и отговарят за тяхното срочно и качествено изпълнение;
 3. осигуряват взаимодействието с другите отдели и дирекции в агенцията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;
 4. ежегодно изготвят отчет за дейността на дирекцията или отдела и правят предложения за конкретни мерки за подобряване на дейността в него;
 5. предлагат назначаване, повишаване, преместване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на работещите в отдела или дирекцията. 

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) Работното време на служителите от централната и специализираната администрация на агенцията е с променливи граници от 8,00 до 19,00 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(3) Приемното време на агенцията е от 9,00 до 17,30 ч.

(4) Управителният съвет на агенцията ежегодно определя разпределението на работното време на централната и специализираната администрация на агенцията, както и на определени служители, при спазване на условията по ал. 1 и 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.) Когато характерът на дейността налага, работното време се организира на смени. За служителите, работещи на смени, се установява сумирано изчисляване на работното време с отчетен период, определен съгласно чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Служителите в агенцията могат да бъдат награждавани с отличия за образцово изпълнение на задълженията си с решение на управителния съвет.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) 

Чл. 40. На служителите на агенцията ежегодно се изплащат суми за облекло при условия, по ред и в размер, определени от управителния съвет, в съответствие с нормативната уредба.

Чл. 41. Служителите в агенцията удостоверяват самоличността и длъжността си със служебни карти. Формата и видът на служебните карти се определят с решение на управителния съвет.

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) 

Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

 

Глава четвърта.
ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 46. (1) Управителният съвет обявява с решение списъка с категориите информация, подлежаща на класифициране като служебна тайна.

(2) Управителният съвет утвърждава правила за администрирането на информация, представляваща служебна тайна.

Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2018 г.) Не може да бъде служител в агенцията лице, за което е налице обстоятелство по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител или чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда, или обстоятелство по чл. 14, ал. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и лице, което е свързано лице по смисъла на Търговския закон с търговец или съдружник, или акционер в търговец, който участва в процедури за обществени поръчки, провеждани от агенцията, както и в процедури за възлагане на концесии за обекти в случаите по чл. 21, ал. 3, т. 6 от Закона за пътищата.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

(4) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) При възникване на обстоятелство, което е несъвместимо с изискванията за заемане на длъжността, служебното или трудовото правоотношение на служителя се прекратява.

Чл. 48. (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) Служителите в централната администрация и в специализираните звена на агенцията, на които са възложени подготовката, ръководството и контролът по изпълнението на проекти, изготвянето на правни анализи, концесионни анализи, финансови анализи, технически оценки и други дейности в процедурите за възлагане на обществени поръчки и за концесиониране, и членовете на техните семейства нямат право да придобиват имущество, дялове или акции, да участват в управлението, да работят по трудово правоотношение или по граждански договор за лице, което е било изпълнител по обществена поръчка, докато са служители на агенцията и в течение на една година от датата на прекратяване на служебното или трудовото им правоотношение.

Чл. 49. (1) Служителите в агенцията нямат право да полагат допълнителен труд и да извършват дейности по граждански договори с предмет, сходен с функциите на агенцията.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2018 г.) Служителите с ръководни функции в агенцията, както и ръководителите на проекти по Постановление № 194 на Министерския съвет от 2007 г. за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз (ДВ, бр. 69 от 2007 г.), не могат да работят по трудово правоотношение, по граждански договор, по договор за управление и да придобиват дялове и акции в търговско дружество, което е участвало или участва в процедури за обществени поръчки, провеждани от агенцията, както и за концесии - в случаите по чл. 21, ал. 3, т. 6 от Закона за пътищата, докато са служители и за срок една година след прекратяване на правоотношенията им с агенцията, независимо от основанието.

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)

 

Глава пета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ

Чл. 51. (1) Гражданите, организациите, омбудсманът и обществените посредници в общините могат да отправят до управителния съвет предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на агенцията, както и за решаване на въпроси от правомощията на управителния съвет на агенцията, за които няма определен друг специален ред.

(2) Управителният съвет на агенцията взема решение по предложението в срок до два месеца след постъпването му, освен ако този срок бъде удължен до 6 месеца поради необходимост от по-продължително проучване. Взетото решение по предложението се съобщава на подателя в 7-дневен срок. Направените предложения, както и взетите по тях решения могат да се публикуват на страницата на агенцията в интернет.

Чл. 52. (1) Гражданите, организациите и омбудсманът могат да подават до управителния съвет сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служителите на агенцията, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

(2) Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на взето решение или се основават на нови факти и обстоятелства.

(3) Изясняването на постъпил сигнал не може да се възлага на служител, срещу чието действие или бездействие той е подаден.

(4) Управителният съвет на агенцията взема решение по сигнала в срок до един месец след постъпването му, като този срок може да бъде удължаван с един месец, ако важни причини налагат това. Подателят се уведомява в 7-дневен срок за взетото решение и за предприетите мерки по сигнала. При данни за извършено престъпление управителният съвет на агенцията уведомява незабавно прокуратурата.

Чл. 53. (1) Не се разглеждат анонимни предложения и сигнали, които не са подписани от подателя или от негов представител по закон или пълномощие.

(2) Алинея 1 не се прилага в случаите, предвидени в регламент на Европейския съюз или в друг нормативен акт.

 

Заключителни разпоредби

 • 1. Управителният съвет утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията в срок до два месеца от влизането в сила на правилника. 
 • 2. В 7-дневен срок от влизането в сила на правилника управителният съвет на агенцията предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване числеността на персонала на дирекциите в централната администрация. 
 • 3. Правилникът се приема на основание чл. 21д, ал. 3 от Закона за пътищата.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2010 Г.)

 • 18. В 7-дневен срок от влизането в сила на постановлението управителният съвет на агенцията предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване числеността на персонала на дирекциите в централната администрация.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.10.2011 Г.)

 • 28. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2011 Г.)

 • 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.02.2012 Г.)

 • 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)

 

 • 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 23.10.2012 Г.)

 • 28. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

 • 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)

 • 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

 • 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279 ОТ 2 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.11.2016 Г.)

 • 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

 • 15. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 02.11.2018 Г.)

 • 11. Управителният съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" приема вътрешни правила за работа на специализираното звено Национално тол управление в срок два месеца от влизането в сила на постановлението.
 • 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 6, т. 1 и т. 2, букви "а", "б", "в" и "д", които влизат в сила от 1 януари 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 27 ЮНИ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 02.07.2019 Г.)

 • 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 20 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2022 Г.)

 • 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 4, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 08.11.2016 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 02.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г.)

 

Численост на персонала в Агенция "Пътна инфраструктура" - 2417 щатни бройки

Управителен съвет

3

Централна администрация

355

в т.ч.:

 

главен секретар

1

финансови контрольори

2

дирекция "Вътрешен одит"

10

служител по сигурността на информацията

1

Обща администрация

128

в т.ч.:

 

дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността"

47

дирекция "Комуникации и информация"

11

дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

30

дирекция "Бюджет, финанси и разплащания по проекти"

29

дирекция "Информационни технологии и системи"

11

Специализирана администрация

213

в т.ч.:

 

дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура"

37

дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури"

29

дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020" и по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз"

31

дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020"

33

дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол"

41

дирекция "Пътни такси и разрешителни"

13

дирекция "Управление на стратегически инфраструктурни проекти"

17

дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по републиканската пътна мрежа"

12

Специализирани звена

2059

в т.ч.:

 

Институт по пътища и мостове

68

Национално тол управление

911

Областни пътни управления

1080


mrrb
 • Прикачени файлове (1)
    Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”
Прикачени файлове (1)