Приключи общественото обсъждане на Доклада за екологична оценка на програмата Интеррег VI-A Румъния - България 2021-2027

Приключи общественото обсъждане на Доклада за екологична оценка на програмата Интеррег VI-A Румъния - България

31 май 2022 | 13:41

Приключиха обществените консултации по Доклада за екологична оценка на програмата Интеррег VI-A Румъния - България 2021-2027.  Към Министерството на околната среда и водите е подадено Искане за издаване на становище по екологичната оценка. Докладът за екологична оценка, нетехническо резюме, списък с експерти, документацията за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересoвани и засегнати органи и лица са приложени по-надолу.

Всеки работен ден от 9 до 17.30 часа в сградата на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на ул. „Стефан Караджа“ 9 в гр. София желаещите могат да се запознаят с документите на място.

Актуална информация за подготовката на програмата се публикува на интернет страницата на програмата на следния адрес: https://www.interregrobg.eu/bg.

  • Прикачени файлове (5)
    Доклад за Екологична оценка
    Нетехническо резюме на Доклада за екологична оценка
    Списък на експертите, изготвили доклада
    Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересoвани и засегнати органи и лица
    Приложения
Прикачени файлове (5)