Приключване на процедурата по общественото обсъждане и публичните консултации на Морския пространствен план на Република България (МППРБ) и Доклада по Екологична оценка (ДЕО) към него (стартирала на 10.08.2021 г.)

Приключване на процедурата по общественото обсъждане и публичните консултации на Морския пространствен план на

15 ноември 2021 | 13:02

В периода 09.04-10.05.2021 г. бяха проведени публични консултации по Доклада по Екологична оценка на Морския пространствен план на Република България. В Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха получени 13 становища от институции и представители на НПО сектора. Всички становища са прегледани внимателно и са взети под внимание от екипа, разработващ екологичната оценка.

На 31.08.2021 г. беше проведено обществено обсъждане на Морския пространствен план на Република България и на доклада по Екологична оценка към него. Поради ограниченията в следствие от епидемиологичната обстановка в страната, събитието се проведе във виртуален формат, като в него се включиха над 70 участници – представители на общинските и областните администрации, специализирани териториални администрации, представители на гражданския и НПО сектора, научната общност и др.

Заинтересованите страни имаха възможност да изразят своите становища, коментари и предложения в периода 10.08-10.09.2021 г., както по официален път (в деловодството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и по електронната поща), така и чрез коментари в Портала за обществени консултации  (strategy.bg). Бяха получени общо шест становища (пет по официален път и един коментар в Портала за обществени консултации). Всички коментари и становища бяха внимателно прегледани и взети предвид от екипа на „Националния център за териториално развитие“ ЕАД при подготовката на новата версия на Морския пространствен план на Република България.

Във връзка с постъпилите становища, коментари и предложения, бяха внесени корекции и допълнения в Морския пространствен план на Република България и в Доклада по Екологична оценка към него.Съгласно чл. 23 ал. 5 от Наредбата за  условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, комплектът от документи, заедно с таблици-справки с мотиви за приемане или отхвърляне на получените мнения и предложения, са публикувани в прикачения файл.

 

В прикаченият файл ще откриете: 

  • Комплект документи по МППРБ
  • Комплект документи по ДЕО
  • Комплект документи по Доклада за оценка степента на въздействие
  • Справки с отразени становища – за МППРБ и за ДЕО
  • Презентации от общественото обсъждане на МППРБ и ДЕО
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    МППРБ-резултати от общественото обсъждане
Прикачени файлове (1)