Прилагане на § 17 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (обн., ДВ, бр. 20 от 2022 г.).

Прилагане на § 17 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредбата за изменение и допълнение на На

16 май 2022 | 14:21
  • Прикачени файлове (1)
    Указания
Прикачени файлове (1)