Процедура по отчуждаване на части от имоти в землището на гр. Нови Искър

Процедура по отчуждаване на части от имоти в землището на гр. Нови Искър

28 август 2023 | 14:32

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на обслужваща техническа инфраструктура – Пътна връзка към технологичната площадка на Приемно-пускова станция „Нови Искър“ и Кранов възел 1 от обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“, в землището на град Нови Искър, Столична община, област София, подробно описани в Решение № 573 на Министерския съвет от 25 август 2023 г.

С Решение № 111 на Министерския съвет от 15 февруари 2013 г. проектът за изграждане на междусистемната газова връзка България – Сърбия е обявен за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС и за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на частите от имотите - частна собственост се осигурява от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

mrrb