Процедура по отчуждаване на имот на територията на община Чирпан

Процедура по отчуждаване на имот на територията на община Чирпан

22 март 2021 | 12:22

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора, подробно описан в Решение № 225 на Министерския съвет от 18 март 2021 г.

Средствата за обезщетяване на собственика на имота са осигурени чрез Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP001-1.001-0003, финансиран чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., бенефициент по който е Национална компания „Железопътна инфраструктура“ .