процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 20 „Пътен надлез на км 158+777“

процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на По

20 август 2019 | 11:52

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 20 „Пътен надлез на км 158+777“, Подобект 19 „Пътен надлез на км 151+770“, Подобект 17 „Пътен надлез на км 134+350“, Подобект 16 „Пътен надлез на км 127+805“ и Подобект 18 „Пътен надлез на км 145+787“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Сливен, подробно описани в Решение № 445 на Министерския съвет от 2019 г.

Визираните подобекти са част от железопътна магистрала „Пловдив – разпределителна-изток – Стара Загора – Зимница – Карнобат – Бургас“, представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.