Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 31 „Пътен надлез на км 252+883“

Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на По

20 август 2019 | 11:51

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 31 „Пътен надлез на км 252+883“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези / подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Айтос, област Бургас, подробно описани в Решение № 427 на Министерския съвет от 2019 г.

Визираният подобект е част от железопътна магистрала
„Пловдив – разпределителна-изток – Стара Загора – Зимница – Карнобат – Бургас“, представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.