Процедура по отчуждаване на имоти за държавна нужда в землището на с. Волуяк

Процедура по отчуждаване на имоти за държавна нужда в землището на с. Волуяк

05 октомври 2020 | 16:15

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за обект „Изграждане на трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура за проект „Развитие на железопътен възел София“, участък „гара София – гара Волуяк“, разположени в землището на с. Волуяк, Столична община, област София, подробно описани в Решение № 694 на Министерския съвет от 2020 г.

Визираният обект е част от железопътна магистрала „Калотина - запад (държавна граница със Съюзна Република Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция)“, представляваща национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите – частна собственост се осигурява от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.