Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в съвместния програмен комитет за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2021 – 2027 г.

Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в съвместния програмен комитет за разработв

30 юни 2020 | 16:15
Прикачени файлове (4)

ПОКАНА

към юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на съвместния програмен комитет за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2021 – 2027 г.

1. На основание чл. 11 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г., във връзка с Вътрешни правила за избор на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на съвместните работни групи / съвместните програмни комитети (СРГ / СПК) за разработване на програмите ИНТЕРРЕГ, в които Република България ще участва за програмен период 2021 – 2027 г., дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ отправя покана към следните групи ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност:

- организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

- организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;

- екологични организации;

- организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата

за участие в процедура за избор на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на СПК за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2021 – 2027 г.

2. ЮЛНЦ за общественополезна дейност от посочените по-горе групи, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на следните общи критерии:

- да са регистрирани в съответния трансграничен район по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;

- да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;

- да притежават опит в разработването/изпълнението/наблюдението или оценката на поне една стратегия/програма/политика или на поне един проект, съфинансиран със средства от Европейския съюз;

- да не членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.

3. В срок до 10 работни дни от датата на публикуване на поканата, всяко заинтересовано ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде само едно заявление за участие, в което изрично посочва програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2021 – 2027 г., в чийто СПК заявява участие.

4. Заявлението по т. 3 от поканата се изготвя по образеца съгласно Приложение 1 към настоящата покана и се подава до директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа” № 9.

5. Към заявлението се прилагат следните документи:

- Решение за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние (в случай че не е посочен ЕИК);

- Списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности, доказващи опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми/политики или на проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз - Приложение 2 към поканата;

- Декларация за обстоятелства - Приложение 3 към поканата;

- Декларация за лични данни - Приложение 4 към поканата.

6. В срок до 5 работни дни след изтичане на срока по т. 3, директорът на дирекция УТС уведомява лицата, отговарящи на критериите по т. 2 от настоящата покана, и ги кани за излъчат по двама общи представители на съответната група ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност – един титуляр и един заместник.

7. В срок до 5 работни дни от получаването на поканата по т. 6, ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност от посочените по-горе групи, следва писмено да уведомят директора на дирекция УТС за излъчените представители (три имена, организация, адрес, телефон за контакт и електронна поща), като представят доказателства за общото им одобрение.

  • Прикачени файлове (4)
    Приложение 1 Заявление за участие
    Приложение 2 Списък с описание на изпълнявани проекти, програми и/или дейности
    Приложение 3 Декларация за обстоятелства
    Приложение 4 Декларация за лични данни
Прикачени файлове (4)