Процедура за външни оценители по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Сърбия, България – Турция и България – Македония

Процедура за външни оценители по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Сърбия,

11 декември 2017 | 09:57
Прикачени файлове (4)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 487, факс 02/987 07 37

На основание заповед № РД-02-14-1012/06.12.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и във връзка с необходимостта от наемане на външни оценители за участие в оценка на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), в които Република България участва,

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР на външни оценители, които да участват в оценката на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Сърбия, България – Турция и България – Македония. 

Минималните и специфични изисквания за участие в процедурата за избор на външни оценители са следните:

 • образование - висше – бакалавър или магистър в следните области на висше образование: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; сигурност и отбрана; педагогически науки със съответните професионални направления: история и археология; социология, антропология и науки за културата; социални дейности; администрация и управление; икономика; туризъм; биологически науки; науки за земята; информатика и компютърни науки; архитектура, строителство и геодезия; общо инженерство; комуникационна и компютърна техника; машинно инженерство; национална сигурност; теория и управление на образованието, педагогика (в съответствие с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г.)
 • опит в управлението, изпълнението и/или оценката на проекти и/или програми, съфинансирани от ЕС;
 • минимум 3 години професионален опит по специалността от висшето образование съгласно обявата;
 • владеене на английски език в степен минимум В2, съгласно скалата на Общата европейска езикова рамка.

Допълнителни качества и умения:

 • познания в сферата на финансовите инструменти на ЕС;
 • добри комуникационни способности;
 • способност за работа в екип;
 • способност за анализиране и синтезиране на информация и представяне на резултатите в прегледен и разбираем вид.

Забележка:

В процедурата не могат да участват:

 • Служители в Сертифициращия орган, Одитния орган, членовете на Съвместните комитети за наблюдение по програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП II;
 • Служители на Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ;
 • Членове на управителния орган/представители на партньори, които имат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП II, в които Република България участва;
 • Външни оценители по програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП II, чиито рамкови споразумения са били прекратени поради сериозни пропуски / нарушения при оценката на проектни предложения. Като изключение от това правило се допуска кандидатстването на оценители с прекратени рамкови споразумения по други причини и след преценка на обстоятелствата, довели до тази необходимост.

В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в процедурата за избор на външни оценители, същите няма да бъдат допуснати за разглеждане.

 

Външните оценители, избрани при предходна процедура за избор на оценители по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Сърбия, България – Турция и България – Македония, които желаят да продължат участието си в процедури за оценка, следва да участват в настоящата процедура за избор на общо основание.

 

Кратко описание на дейността: осъществяване на оценка на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ ( ИПП II), в които Република България участва

 

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

 • заявление за участие (Приложение 1.1);
 • декларации (Приложения 1.1.1 и 1.1.2)
 • автобиография на български език (Приложение 1.2);
 • копие от документ/и за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 • копие от документ/и, доказващ/и опит в управлението, изпълнението и/или оценката на проекти и/или програми, съфинансирани от ЕС;
 • копие от документ/и, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
 • копие от документ/и, удостоверяващ/и владеене на английски език на ниво, отговарящо поне на ниво B2 от Общата европейска езикова рамка (например сертификати, дипломи, удостоверения за завършено образование, договори);
 • копие от други документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и специфични изисквания (референции и др.).

Документите следва да бъдат представени в срок до 12.01.2018 г., 17:30 часа, лично, чрез пълномощник или по пощата до адреса на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ): София 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване.

Начин на провеждане на конкурса: проверка на представените документи за съответствие с обявените изисквания и реда за кандидатстване

Списъците с избраните външни оценители и отхвърлените кандидати ще бъдат публикувани на интернет страницата www.mrrb.government.bg. В списъка на отхвърлените кандидати ще бъдат посочени мотивите за отхвърлянето им.

Сключване на договор:

 • С одобрените кандидати се сключва рамково споразумение.
 • За осъществяване на оценката на проектните предложения по съответната покана / програма ще бъдат сключвани договори за поръчка по Закона за задълженията и договорите.

Възнаграждението ще се определя  в зависимост от реално извършената оценка на брой проектни предложения в съответствие с правилата на съответната програма.

 

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за избор на външни оценители ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.government.bg.

 

 • Прикачени файлове (4)
    Att. 1.1 Заявление
    Att. 1.1.2 Декларация
    Att. 1.1.1 Декларация
    Att. 1.2 CV
Прикачени файлове (4)