Проект на „Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.“

Проект на „Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-

20 март 2020 | 19:09

Проект на Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. (ИТСР):

ИТСР задават рамка за интегрирано пространствено развитие при отчитане на местния териториален потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие и отразяват съвременните тенденции в регионалната политика на Европейския съюз и на страната. Тези документи, изготвени по единна методология за шестте региона, ще се използват за определяне на приоритетите и зоните за интервенции и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г.

В рамките на обществените консултации могат да бъдат отправяни предложения за приоритетни интегрирани проекти в 6-те региона, които да помогнат за формиране на общата оценка на индикативния финансов ресурс.

Тези предложения трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Да отчитат местните характеристики, потребности и ресурси;
  2. Да отговарят на определените в ИТСР приоритети за развитие на съответния регион;
  3. Да имат значение/въздействие върху социално-икономическото развитие на повече от една община/област;
  4. Да допринасят за икономическото развитие на региона, в т.ч. за разкриване на нови работни места и подобряване на неговата конкурентоспособност, изграждане на необходимата техническа и бизнес инфраструктура;
  5. Към икономическите компоненти на проектите, да бъдат интегрирани както социални, така и такива, свързани с околната среда и подобряването на качествата на атмосферния въздух и питейната вода, намаляването на енергийните разходи и генерираните отпадъци и др.;
  6. Да са обсъждани в публични форуми и да са подкрепени от местните общности и бизнеса.

*Срокът за провеждане на консултацията е удължен до 21 април 2020 г. включително. Становища могат да бъдат изпращани на следните адреси: press@mrrb.government.bg или e-mrrb@mrrb.government.bg

Документите могат да бъдат изтеглени от следните връзки: 

 RSSD_NCR_20200326.pdf

 RSSD_NER_20200326.pdf

 RSSD_NWR_20200326.pdf

 RSSD_SCR_20200326.pdf

 RSSD_SWR_20200326.pdf

 RSSD_SЕR_20200326.pdf

Министерство на регионалното развитие и благоустройството