Проект на Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие (ОСР) за периода 2021-2027 г.

Проект на Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие (ОСР) за периода

25 април 2019 | 16:09

Настоящият проект на Методически указания е изготвен на основание на чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие (ЗРР). Методическите указания имат за цел определяне на унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на областните стратегии за развитие (ОСР). В документа са взети под внимание новите подходи в прилагането на регионалната политика в страната и са представени общите условия и изисквания за разработване на ОСР.

  • Прикачени файлове (4)
    Методически указания
    Приложение 1 - Обща оценка на необходимите финансови ресурси
    Приложение 2 - Списък на общите индикатори
    Приложение 3 - Индикативен модел за разработване на цели и приоритети
Прикачени файлове (4)