Проект на Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие (ОПР) и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2021-2027 г.

Проект на Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие (ОПР) и интегриран

22 януари 2019 | 12:47

Проектът на Методически указания за разработване и прилагане на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2021-2027 г. са разработени на основание изискванията на чл. 17, т. 9 и т. 10 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и имат за цел определяне на унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на ОПР и ИПГВР. В проекта са отразени и новите подходи в прилагането на регионалната политика в страната, в т.ч. и предложенията за промяна в системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.“

  • Прикачени файлове (6)
    Методически указания
    Приложение 1 - Мерки в програмата за реализация
    Приложение 1A - Индикативен списък на важни за общината проектни идеи rev
    Приложение 2 - Индикативна финансова таблица
    Приложение 3 - Матрица на индикаторите
    Приложение 3а - Списък на общите индикатори
Прикачени файлове (6)