Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на л

11 февруари 2020 | 11:34

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба № 16) е разработен основно във връзка с одобрени мерки от правителството за трансформация на модела на административно обслужване в България, съгласно Решение № 704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване в законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух, с което се цели:

∙ Отмяна и промяна на неактуални разпоредби във връзка с уреждането им на ниво закон;

∙ Отпадне на изискването за представяне на документи, които Българския институт по метрология следва да събере по служебен път – диплома за придобито образование и свидетелствата за калибриране на еталоните и средствата за измерване (в случаите когато се издават от самия орган);

∙ Премахване изискването за полагане на печат към декларация (приложение № 9 от Наредба № 16).

Писмени становища от заинтересованите лица се очакват на електронни адреси: yakimova@moew.government.bg и e.petrusenko@moew.government.bg в срок до 12.03.2020 г.

 

  • Прикачени файлове (3)
    Проект на наредба
    Moтиви към проекта
    Справка за отразяване на забележки и предложения
Прикачени файлове (3)