Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословн

25 октомври 2018 | 11:32

От 10.02.2017 г. са в сила промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), довели до изваждане на Плана по безопасност и здраве (ПБЗ) от обхвата на инвестиционния проект. Инвестиционния проект подлежи на съгласуване и одобряване и е основание за издаване на разрешение за строеж. Съгласно промените, ПБЗ се одобрява от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от внасянето му преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на строеж, след като вече има издадено разрешение за строеж. В тази връзка и съгласно т. 9 от дейности и мерки по Приоритетна област 1 - Подобряване на прилагането на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд от Националната програма по безопасност и здраве при работа 2018 – 2020 г., приета с Решение № 801 от 2017 г. на Министерския съвет, се налага да бъдат извършени и съответните изменения и допълнения в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Текстът на пороекта на наредбата и мотивите към него могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика.

  • Прикачени файлове (2)
    Наредба
    Справка за отразяване на приети и неприети становища от процедурите по обществени консултации по проекта на наредба
Прикачени файлове (2)