Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на ст

09 юли 2019 | 12:20

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2 от 31 юли 2003 г.) има за цел да приведе нейните разпоредби в съответствие с измененията и допълненията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Предложеният проект е разработен и в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

В проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. е предвидено и увеличаване на минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, които не са променяни от влизането в сила на наредбата през 2003 г.

  • Прикачени файлове (3)
    Мотиви
    Проект на Наредба
    Справка с приети и неприети предложения за резултатите от общественото обсъждане
Прикачени файлове (3)