Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за ус

29 юни 2022 | 16:44

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. е изработен съгласно краткосрочния план за действие, приет от междуведомствена работна група, създадена със заповед на заместник-министър председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството.

Наредба № 7 от 2003 г. е обнародвана през 2004 г. и не е изменяна и допълвана от 2013 г. Причините, които налагат приемането на наредбата произтичат от необходимостта за постигане на съответствие на нейните разпоредби с разпоредбите на ЗУТ в резултат от неговите изменения и допълнения след 2013 г. Новите урбанистични и архитектурни решения, съвременните строителни технологии също представляват фактор, който налага да се направят изменения и допълнения на Наредбата.

В проекта на нормативен акт са залегнали и предложения за изменения и допълнения на действащи разпоредби, породили проблеми при прилагането им, поради непрецизност или непълнота, или пораждащи излишна административна и финансова тежест.

 

Предложения, коментари и становища по проекта на наредба могат да бъдат публикувани и изпращани на:

-Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): strategy.bg/

-E-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg

 

Начална дата на консултацията – 29.06.2022 г.

Дата на приключване – 29.07.2022 г.

mrrb
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба
    Мотиви
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (3)