Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостов

22 октомври 2019 | 12:09

С предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението се цели привеждане на наредбата в съответствие с актуалната нормативна уредба.

С оглед промените в Административнопроцесуалния кодекс, в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. се въвежда възможността за устно заявяване за издаване на удостоверение и въвеждането на изцяло служебно начало за събиране на необходимите данни, когато същите не са налични в общината, в която се издава.

С проекта на наредба се предвижда удостоверенията (с изключение на  удостоверение за наследници) да могат да се издават от всички общински администрации, независимо от адресната регистрация на заявителя, предвид изтеклия срок за поддържане на регистър на населението на хартиен носител, регламентиран в § 75, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.). Промените в Наредбата ще облекчат гражданите при заявяване на административна услуга, която се извършва въз основа на данните от регистъра на населението.

  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба
    Мотиви
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (3)