Проект на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

Проект на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

08 декември 2023 | 13:13

Проектът на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции е разработен от работна група, създадена със Заповед № РД-02-14-794 от 18.09.2020 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 169, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията. Проектът на Наредба е изготвен въз основа на БДС EN 13670 „Изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции“ и националното приложение към него.

Причините, които налагат приемането на наредбата произтичат от:

- актуализация на изискванията за приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции - голяма част от действащите изисквания за изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции са остарели и не съответстват на съвременните европейски изисквания, стандарти и практики;

- отмяна на действащата Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (ДВ, бр. 97 от 1994 г.), която съдържа изисквания, свързани с остарели строителни практики и отменени български държавни стандарти;

- хармонизиране на националното законодателство с изискванията на техническите спецификации от приложното поле на Регламент (EC) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (OB, L88/5 от 4 април 2011 г.) – чл. 8 (6) на регламента изисква методите, използвани от държавите-членки в изискванията им към строежите, както и други национални правила по отношение на съществените характеристики на строителните продукти да са в съответствие с хармонизираните стандарти.

В изготвения проект на нормативен акт са разписани изисквания за монолитното изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции; изпълнението на конструкции от готови бетонни и стоманобетонни елементи; контрол на качеството и документиране на изпълнените бетонни и стоманобетонни конструкции и изисквания за приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

Предложено е наредбата да влезе в сила 6 (шест) месеца след обнародването ѝ, за да могат участниците в строителството, държавните и общинските органи, браншовите организации и бизнеса да се запознаят с новите изискванията за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба
    Мотиви
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (3)