Проект на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

Проект на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната

23 ноември 2020 | 14:23
Прикачени файлове (4)

Проектът на Наредба е изработен на основание разпоредбата на чл. 53, ал. 3 от Закона за хората с увреждания и във връзка с чл. 112, ал. 4, чл. 169, ал. 1, т. 4 и ал. 4 от Закона за устройство на територията. В чл. 53, ал. 3 от ЗХУ е предвидено, че правилата, нормите и нормативите (минималните стандарти) за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията по ал. 2, т. 1, 2 и 3 на същата разпоредба се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Целта на Наредбата е регламентиране на нормативните изисквания към достъпната среда в урбанизираната територия и сградите и съоръженията в съответствие със законовите разпоредби на ЗХУ, както и при отчитане на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и опита от прилагането на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (на Наредба № 4 от 2009 г.) (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г., изм., бр. 54 от 2011 г.).

Проектът на наредба е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Портала за обществени консултации на 16.03.2020 г. със срок до 15.04.2020 г. Подлагане на проекта на повторно обществено обсъждане се налага поради направени промени в първоначалния текст относно изискванията за самостоятелните обекти за обществено обслужване в сградите и съоръженията. Необходимостта от тези промени е установена във връзка с получени запитвания в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за прилагане на действащата Наредба № 4 от 2009 г. по отношение на малки съществуващи обекти в сгради и разбирането, че нормативните изисквания за достъпност не се отнасят за самостоятелни обекти в сгради. В проекта на наредба не е предвидено да се допускат изключения от правилата и нормите за достъпност за самостоятелните обекти за обществено обслужване, разположени в сградите, като е определено, че достъпната архитектурна среда се осигурява във всички сгради и съоръжения най-малко чрез: входните и комуникационни пространства; помещенията и пространствата за общо ползване; и санитарно-хигиенните и спомагателните помещения. За създаване на яснота по отношение на подобни казуси изискванията на новата наредба са допълнени като навсякъде след думите „сгради и съоръжения“ е добавено „вкл. на самостоятелни обекти за обществено обслужване в сградите и съоръженията“. Изискването за осигуряване на достъпност в сградите и съоръженията за обществено обслужване, вкл. на самостоятелни обекти за обществено обслужване в сградите и съоръженията, е в изпълнение на чл. 9 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, където е определено, че физическата достъпност за хора с увреждания следва да се осигури за „съоръженията и услугите, отворени за, или предоставяни на широката публика“ и при „съобразяването с изискванията от всякакви частни заведения и услуги, отворени за, или предоставяни на широката публика“.

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на: Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg и на E-mail press@mrrb.government.bg

  • Прикачени файлове (4)
    Проект на наредба
    Мотиви
    Справкa за отразяване на становищата – приети и неприети, получени от процедурата по обществена консултация, проведена от 16.03.2020 г. до 15.04.2020 г
    Справка - втора обществена консултация
Прикачени файлове (4)