Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастър

19 май 2020 | 16:43

С предлагания проект на наредба по чл. 6, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър се цели да се създаде работеща двустранна връзка и обмен на данни между кадастъра и имотния регистър. Проектът съдържа общите правила и принципи на двустранната връзка и обмена на данни между двете системи. Приемането на наредбата цели да създаде условия за:

  • реална интеграция между кадастралната карта и кадастралните регистри и информационната система за имотния регистър и произтичащото от това подобряване качеството и актуалността на данните;
  • намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез постепенното преминаване към служебно неприсъствено нанасяне/въвеждане (респективно пренасяне) на данни от едната в другата информационна система и база данни чрез вътрешно-административни услуги;
  • повишаване на сигурността на гражданския оборот въз основа на нови системи за сигурност на данните, тяхната актуализация, поддържане паралелно в две системи, отдалечен достъп, възможности за допълнителен контрол и валидиране на данните, както и чрез предлаганите нови услуги.
  • Прикачени файлове (2)
    Наредба
    Мотиви
Прикачени файлове (2)