Проект на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2018 г.)

Проект на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им, приет

01 септември 2023 | 11:38

С предложението за промяна на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им се цели привеждане на съдържанието и обхвата на подзаконовия нормативен акт в съответствие с делегацията по чл. 198о, ал. 7 и 8 от ЗВ със Закона за публичните предприятия. С отмяната на чл. 9 наредбата се привежда в съответствие със Закона за водите, както и се представя възможност на принципала да определя и други специфични изисквания за заемане на длъжности по управление, в съответствие с потребностите на отрасъл ВиК.

С изменението на наредбата се дава възможност и за избор на подходяща система за управление на здравето и безопасността при работа, която да бъде използвана от съответния ВиК оператор.

  • Прикачени файлове (4)
    Проект на ПМС
    Доклад
    Становище на администрацията на МС
    Резюме на частична предварителна оценка
Прикачени файлове (4)