Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефек

21 март 2023 | 11:55

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”. Процедурата цели подобряване и укрепване капацитета на бенефициентите по ОПРР, с цел успешно изпълнение на политиките, подкрепяни от Програма за развитие на регионите.

 

Коментари и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване и пакета с документи могат да бъдат изпращани до УО на ОПРР на електронен адрес: oprd@mrrb.government.bg в срок до 27.03.2023 г. включително.

 

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”
Прикачени файлове (1)