Проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерски съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г. изм., бр. 16 от 2020 г.).

Проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканска

06 юни 2022 | 16:54

С проекта на постановление се цели изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа и актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства (ППС). Прилагането на проекта на акт ще доведе до увеличаване на приходите от тол такси и налагане на тол таксуване за пътищата втори клас, които в момента са с нулева ставка. Към настоящия момент по-голямата част от приходите от пътни такси, чието предназначение е за поддържане/ рехабилитация на републиканската пътна мрежа, се формират от винетните такси за леките превозни средства, независимо от това, че въздействието върху пътната настилка от леките превозни средства е несъпоставимо с това от тежкотоварните ППС.

Промяната в размера на тол таксите ще увеличи приходите с около три пъти в сравнение с отчетените за 2020 и 2021 г., чрез което  ще се  постигне справедлив подход при разпределение на разходите за поддръжка на съществуващата пътна инфраструктура в страната в съответствие с принципите „ползвателят/замърсителят плаща“.

 Срокът за предложения и становища по проекта на нормативен акт е определен на 14 дни, предвид предходното публикуване за обществено обсъждане на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, считано от 11.05.2022 г., по отношение на който проект са направени единствено изменения във връзка с поетапното увеличаване на размера на таксата за изминато разстояние, както и предвид проведените консултации след посочената дата със заинтересованите страни.

  • Прикачени файлове (5)
    Доклад
    Проект на ПМС
    Становище на администрацията на МС
    Частична предварителна оценка
    Таблица за отразяване на постъпилите становища
Прикачени файлове (5)