Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцият

24 април 2020 | 15:56

С проекта на Постановление се извършва промяна в структурата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) в рамките на съществуващите щатни бройки.

Изменението и допълнението на Устройственият правилник на АГКК са свързани с привеждането му в съответствие със Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, както и с оптимизиране на организацията и актуализиране на функционални компетентности на дирекции в агенцията.

Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ в АГКК се разделя на две дирекции: „Кадастрална и специализирани карти“ и „Геодезия и картография“ като функциите й се поемат от новите две дирекции. Промените са свързани с приключването на преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, в резултат на което отпадат задълженията на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ по изпълнение на тази дейност.

В изпълнение на изискванията на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност се създава длъжността „Служител по мрежова и информационна сигурност“, който е на пряко подчинение на изпълнителния директор на АГКК.

  • Прикачени файлове (5)
    Доклад
    Проект на Постановление на МС
    Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ при Министерския съвет
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (5)