Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба за условията, реда и правилата за изграж

16 август 2019 | 15:32

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние се цели привеждането на наредбата в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 60 от 2019 г.).

С проекта на акт се предвижда доставчиците на декларирани данни да предоставят получаваните от тях данни за географското позициониране на своите клиенти на доставчици на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние – национални доставчици и ЕУЕСТ доставчици, които да ги обработват и допълват до получаването на декларирани тол данни, използвайки техническите си системи, които позволяват това.

Предвижда се отпадане на задължението на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да организира разпространението на бордови устройства, регистрацията на ползватели на платената пътна мрежа, директното им отчитане и усвояване на суми от поддържан от тях баланс, като се предвижда тези дейности да бъдат изцяло прехвърлени върху търговците, които в различните си качества осъществяват дейности по предоставяне на услуги по електронно събиране на пътни такси.

С проекта на акт се предвижда отпадане на необходимостта от сключване на договори при общи условия между АПИ и доставчиците на декларирани данни. Запазват се функциите на АПИ във връзка с осъществяване на контрол и надзор върху дейността им, като се предвижда доставчиците, които отговарят на нормативно установените изисквания, да бъдат вписвани в публичен списък на тези доставчици.

С проекта на акт се предлага поясняване на техническия начин, по който електронната система за тол таксуване ще изчислява изминатото разстояние, а именно, въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси ще се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси.

Предвижда се възможност маршрутна карта да бъде закупена от всички пътни превозни средства от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата.

  • Прикачени файлове (6)
    Проект на постановление
    Доклад
    Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Справка за отразяване на предложенията и становищата
    Справка-междуведомствено съгласуване
Прикачени файлове (6)