Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерски съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г. изм., бр. 16 от 2020 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за премина

11 май 2022 | 19:09

С проекта на постановление се цели изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа и актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства (ППС). Прилагането на проекта на акт ще доведе до увеличаване на приходите от тол такси и налагане на тол таксуване за пътищата втори клас, които в момента са с нулева ставка. Приходите от пътни такси, чието предназначение е за поддържане на републиканската пътна мрежа, се формират от винетните такси за леките превозни средства, независимо от това, че въздействието върху пътната настилка от леките превозни средства е несъпоставимо с това от тежкотоварните ППС.

Промяната в размера на тол таксите ще увеличи приходите с около три пъти в сравнение с отчетените за 2020 и 2021 г. и ще бъде постигнат справедлив подход при разпределение на разходите за изграждане на нова и поддръжка на съществуващата пътна инфраструктура в страната в съответствие с принципите „ползвателят/замърсителят плаща“.

 

  • Прикачени файлове (4)
    Проект на ПМС
    Доклад
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на администрацията на Министерския съвет
Прикачени файлове (4)