Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерски съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г.; изм., ДВ бр. 16 от 2020 г.; ДВ бр. 49 от 2022 г., попр., ДВ, бр. 51 от 2022 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за премина

22 декември 2022 | 16:45

С проекта на постановление се цели изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, като се отлага влизането в сила на предстоящото увеличение на  размерите на таксата на база изминато разстояние (тол такса) и на максималната тол такса. Предвижда се увеличението да бъде отложено за влизане в сила от 01.07.2023 г. с оглед икономическа ситуация в страната и намаляване на финансовия натиск върху транспортния бранш. Това ще спомогне за подкрепа на устойчивостта и конкурентоспособността на индустрията за товарни превози, което е от съществено значение за цялостното икономическо състояние в Република България.

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативен акт е определен на 14 дни, предвид важността на отлагане на поетапно увеличение на размерите на тол таксите за различните категории пътни превозни средства над 3,5 т.

 

  • Прикачени файлове (5)
    Доклад
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Проект на ПМС
    Становище на администрацията на МС
    Справка за отразяване на предложенията и становищата
Прикачени файлове (5)