Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър и за обмена на данни между тях и други специализирани информационни системи

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за създаване, поддърж

11 юни 2020 | 11:37

С предлагания проект на наредба по чл. 7, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) се цели премахване на част от административните пречки, облекчаване на административните услуги и увеличаване ефективността и ефикасността на държавната администрация чрез интегриране на информационни системи, постигане на висока степен на оперативна съвместимост между тях, автоматизиране на процесите и създаване на база за развитието на комплексни административни услуги, както и на автоматизирани вътрешни административни услуги между органите на публичната администрация. Проектът съдържа общите правила и принципи за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, както и достъпът до данните в тях, както и достъпът до данните в специализираните системи по чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗКИР. Приемането на наредбата цели да създаде условия за:

  • Определяне на изискванията при създаването на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър;
  • Уреждане на изискванията и взаимоотношенията при поддържане на вече създадените информационни системи на кадастъра и на имотния регистър в трите им основни компонента: администриране на процесите на експлоатацията и поддържането на самите системи; поддържане на данните в актуален и достоверен вид; и техническото поддържане на системите и на включените в тях компоненти;
  • Регламентиране на използването на информационните системи.
  • Определяне на правила за въвеждане и актуализиране на данните и за предоставяне на справки и на услуги от информационните системи;
  • Уреждане на прекия, включително отдалечен достъп до данните в информационните системи;
  • Регламентиране на правилата за обмен на данни с други информационни системи: Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), Регистъра на населението – Национална база данни "Население", търговския регистър и регистрите на държавните и общинските имоти, както и със специализираните информационни системи по чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗКИР.
  • Прикачени файлове (5)
    Доклад Наредба по чл. 7 ЗКИР
    ЧПОВ_Наредба по чл. 7 ЗКИР
    Становище ДМА_Наредба по чл. 7 ЗКИР
    ПМС_Наредба по чл. 7 ЗКИР
    Наредба по чл. 7 ЗКИР
Прикачени файлове (5)