Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ЗИД на ЗДС)

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона з

01 юни 2023 | 16:16

С проекта на ЗИД на ЗДС се цели създаването на Централизирана информационна система за управление на държавната и общинската собственост (ЦИСУДОС) и на Единен регистър на държавната и общинската собственост.

Законопроектът има за цел да въведе подробни правила и ясни срокове за актуването на имотите и обектите – държавна и общинска собственост, както и санкции за тяхното неспазване. По този начин ще се създадат по-добри гаранции за съставянето на актове за собственост за имоти и обекти, които са държавна и общинска собственост, но все още не са актувани или не са актуализирани, както и за установяване на имоти и обекти, които са актувани и като държавна, и като общинска собственост.

Целта на ЗИД на ЗДС е създаване на правно основание за съществуване на ЦИСУДОС, която включва Единен регистър на държавната и общинската собственост. Законопроектът цели уреждането на основните функции на системата и съдържанието на Единния регистър, както и правилата за тяхното администриране.

Проектът на ЗИД на ЗДС цели подобряване на процеса на предоставяне на административните услуги, свързани с държавната и общинската собственост, чрез осигуряване на нови канали за достъп. Въвеждането на възможност за заявяване, заплащане и получаване на услуги по електронен път ще осигури по-голяма бързина, надеждност и удобство за гражданите и организациите с интерес към имотите, обектите и съоръженията – държавна и общинска собственост. Запазва се възможността за заявяване на достъп до информация и на гише в сградите на първичните администратори на данни за гражданите, които нямат възможност да направят това по електронен път.

В Преходните и заключителни разпоредби на проекта ЗИД на ЗДС се извършват промени в Закона за общинската собственост, които го привеждат в съответствие с промените в ЗДС.

 

Дата на откриване – 01.06.2023 г.

Дата на приключване – 03.07.2023 г.

  • Прикачени файлове (6)
    Проект на РМС
    Проект на ЗИД на ЗДС
    Мотиви към ЗИД на ЗДС
    Проект на доклад
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на дирекция Модернизация на администрацията на МС
Прикачени файлове (6)