Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона з

20 декември 2023 | 15:28

Целта на изготвения законопроект е да създаде правна основа за развитие на информационната система на кадастъра чрез внедряване на функционалности, с които да бъдат усъвършенствани работните процеси при поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние и при предоставяне на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Цели се също така намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса (намаляване на времето, разходите и броя на взаимодействия с администрацията от гледна точка на потребителите), посредством  електронни услуги с кадастрални и специализирани данни и услуги от Геокартфонда, като се регламентира безвъзмездното им предоставяне  на административните и съдебните органи, на лицата с публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги, като вътрешни електронни административни услуги. Гражданите и организациите ще престанат да бъдат „куриери“ на документи между административните органи. Документите, които са необходими на други административни органи, на съдебните органи, на лицата с публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги, за изпълнение на законовите им правомощия, ще бъдат предоставяни от АГКК като ВЕАУ.

С предложените изменения на Закона за геодезията и картографията (ЗГК), Закона за камарите на инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) и Закона за устройство на територията се определят дейностите, които могат да извършват инженерите по геодезия с придобита правоспособност по реда на ЗКАИИП, в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. С измененията в ЗГК и ЗКАИИП се цели ясно разграничаване на професионалната компетентност при изпълнение на специализираните геодезически дейности. Предвид дейността на експертните съвети по устройство на територията, участието на специалисти със задълбочени познания и опит в областта на кадастъра в състава им, каквито са инженерите по геодезия, ще допринесе за по-добри решения в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране и ще повиши в значителна степен качеството на работа на експертните съвети.

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg/

E-mail: press@mrrb.government.bg

mrrb
  • Прикачени файлове (7)
    Проект на РМС-ЗИДЗКИР
    Проект на ЗИДЗКИР
    Мотиви ЗИДЗКИР
    Доклад ЗИДЗКИР
    Частична предварителна оценка на въздействието-ЗИДЗКИР
    Становище от МА
    Справка за отразяване на становищата от обществените консултации
Прикачени файлове (7)