Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

26 октомври 2020 | 16:25

Предложеният проект на Закон за водоснабдяването и канализацията има за цел да се създаде систематизирана уредба на обществените отношения, свързани с отрасъл ВиК в Република България, която да уреди по-ефективна правна рамка от правила, регламентиращи собствеността, управлението и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, както и предоставянето, регулирането и контрола на водоснабдителните и канализационните услуги.

Законопроектът цели преодоляване на установените проблеми чрез създаването на актуална, последователна и съответстваща на съвременната обществено - политическа реалност и социално - икономическата динамика, законова уредба. Същевременно, този закон цели обособяването на уредбата за водоснабдяването и канализацията, да бъде направено по начин, който да съответства и кореспондира с общата уредба на водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения, която остава в ЗВ, с устройствените правила по ЗУТ и с другите относими изисквания и режими в законодателството, с които има допирни точки. С новия закон ще се запазят добрите решения на предходната правна уредба, като част от тях ще се прецизират и допълват въз основа на опита от досегашната практика.

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

- Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg;

- e-mail: press@mrrb.government.bg.

  • Прикачени файлове (6)
    Проект на РМС
    Проект на Закон за ВиК
    Мотиви към проекта на Закон за ВиК
    Доклад към цялостна предварителна оценка на въздействието
    Резюме към цялостна предварителна оценка на въздействието
    Становище на администрацията на Министерския съвет
Прикачени файлове (6)