Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса и за отмяна на Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира т

01 юли 2022 | 15:46

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса и за отмяна на Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса (обн., ДВ, бр. 16 от 2020 г.)

С приемането на проекта на решение ще бъдат актуализирани данните на тол сегментите, по отношение на автомагистралите, и пътищата от първи и втори клас, включени в Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние - тол такса.

Материалът се публикува за обществено обсъждане на основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК.

Дата на откриване – 01.07.2022 г.

Дата на приключване – 01.08.2022 г.

  • Прикачени файлове (3)
    Доклад
    Проект на РМС
    Приложение - списък
Прикачени файлове (3)