Проект на Закон за движението по пътищата - Консултационен документ

Проект на Закон за движението по пътищата - Консултационен документ

21 февруари 2020 | 17:23

Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ организират обществена консултация по предложение за изготвяне на проект на нов Закон за движението по пътищата. Целта на консултацията е да се запознаят заинтересованите страни с предложението за изготвяне на проект на нов Закон за движението по пътищата, като им бъде предоставена възможност да изразят становищата си. Предложенията, изпратени от заинтересованите страни ще бъдат разгледани, обсъдени и взети предвид при съставяне на законопроекта. Анализът и обобщението на становищата, изразени по време на консултациите, ще позволят да бъде извършена по-всеобхватна и пълна оценка на въздействието на проекта на закона. Срокът на консултацията е 14 (четиринадесет) дни. Консултационният документ е публикуван на Портала за обществени консултации и интернет страниците на МВР, МТИТС, МРРБ и ДАБДП. В рамките на консултацията заинтересованите страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения в контекста на целите на правителствената политика в тази област. Обществената консултация  стартира на 21.02.2020 г. и ще приключи на 06.03.2020 г.

  • Прикачени файлове (2)
    Проект на Закон за движението по пътищата - Консултационен документ
    Структура на закона
Прикачени файлове (2)