Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

12 юни 2024 | 17:54

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата се предлагат промени, свързани с изпълнение ангажиментите на Република България за въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2022/362 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 година за изменение на директиви 1999/62/ЕО, 1999/37/ЕО и (ЕС) 2019/520 относно таксуването на превозни средства за използване на определени инфраструктури (Директива (EС) 2022/362) в българското законодателство.

С Директива (ЕС) 2022/362 се цели въвеждане на задължително диференциране на таксите за ползване на пътищата според екологичните характеристики на превозните средства. Предвижда се пътните такси да се определят не само според категорията и броя оси на автомобила, но и в зависимост както от класа на емисии EURO, така и от класа емисии на CO2 на превозното средство, като целта е чрез финансови стимули като облекчени ставки или премии да се насърчи преминаването към по-модерни, по-екологични и нисковъглеродни превозни средства. Предвижда въвеждане на еднодневна винетна такса, чрез допълнение на чл. 10а, ал. 1, с оглед въвеждане на изискванията на член 7а от Директива (ЕС) 2022/362.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата въвежда разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/362, чрез прецизиране на разпоредбата на чл. 167а, ал. 6 от Закона за движението по пътищата, предвиждаща възможността за достъп на длъжностни лица до водените от Министерството на вътрешните работи регистри. Прецизиране е направено и по отношение на чл. 189и, ал. 2, т. 2 от Закона за движението по пътищата, който касае извършени нарушения по чл. 179, ал. 3, 3а или 3б от Закона за пътищата, с пътно превозно средство, регистрирано в друга държава – членка на Европейския съюз.

Становища и коментари могат да бъдат изпращани на електронния адрес на Центъра за административно обслужване: e-mrrb@mrrb.government.bg и през Портала за обществени консултации.

 

Дата на откриване – 12.06.2024 г.

Дата на приключване – 12.07.2024 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (6)
    Проект на ЗИД на Закона за пътищата
    Проект на Доклад
    Мотиви - ЗИД на Закона за пътищата
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на администрацията на Министерския съвет
    Таблица на съответствието с правото на ЕС
Прикачени файлове (6)