Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

13 май 2020 | 16:20

С Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. са одобрени мерки за трансформация на модела на административно обслужване, които са групирани в пет направления: за опростяване и привеждане на услугите в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, както и с Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за електронното управление; за заличаване на административни услуги, както и за вписване на невписани услуги в Административния регистър; за предоставяне на административни услуги като вътрешно-административни.          

С Решение № 546 на Министерския съвет от 2019 г. е приета Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление (2019-2023). В Приложение № 2 към стратегията е предвидена мярка за създаване на Единен публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството, който да обедини регистрите, поддържани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция за национален строителен контрол, областните управители, общинските администрации и районните администрации в градовете с районно делене.

С Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г., изменено с Решение № 421 на Министерския съвет от 2019 г. е приет План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, препятстващи нарастването на инвестициите по проблемна област „Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ, вода),  в т.ч. срокове, брой процедури и разходи“.

В изпълнение на решенията на Министерския съвет е направен анализ на действащата нормативната уредба в областта на устройство на територията, инвестиционно проектиране и строителство, като е констатирана необходимост от нормативни промени свързани с предоставянето на административни услуги по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Със законопроекта се цели подобряването на административното обслужване и намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса, както и прецизирането и усъвършенстването на процеса, свързан с предоставянето на административни услуги по реда на ЗУТ.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (7)
    Доклад
    Мотиви
    Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
    Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"
    Решение на Министерския съвет
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Спарвка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (7)