Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

10 юни 2024 | 16:29

С проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията се създава единна уредба, събрана на едно място, която цели да обхване и подобри цялостната нормативна база, регламентираща дейностите в отрасъл водоснабдяване и канализация в Република България.

Срок на общественото обсъждане: 10.07.2024 г.

Становища и коментари могат да бъдат изпращани на електронния адрес на Центъра за административно обслужване: e-mrrb@mrrb.government.bg или през Портала за обществени консултации.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (9)
    1. Проект на доклад
    2. Проект на Решение на Министерския съвет
    3. Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията
    4. Мотиви към проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията
    5. Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието
    6. Резюме към доклад за цялостна предварителна оценка на въздействие
    7. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС - вх. № 03-01-212-[3]/21.11.2022 г.
    8. Становище дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС – вх.№ 03-01-212-[1]/24.10.2022 г.
    9. Таблица за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане на проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията, проведено в периода от 11.04.2023 г. до 11.05.2023 г.
Прикачени файлове (9)