Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

30 ноември 2022 | 18:09

 

С предложения проект на Закон за водоснабдяването и канализацията се цели създаването на единна уредба, събрана на едно място, която цели да обхване и подобри цялостната нормативна база, регламентираща дейностите в отрасъл водоснабдяване и канализация в Република България.

В проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията, изготвен през септември 2022 г. от работна група, сформирана със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, се запазват поставените цели във варианта на законопроект от 2020 г.,  като са взети под внимание всички относими коментари и становища, настъпилите промени в отрасъла и нормативната уредба в периода 2020-2022 г. Проектът е прецизиран в съответствие с изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Другите причини, които налагат приемането на предложения законопроект, са, че към момента материята на водоснабдяването и канализацията е уредена в два основни закона – Закона за водите (ЗВ) и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ), която се допълва с уредба, съдържаща се в Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за здравето, Закона за енергетиката и други закони. На подзаконово ниво уредбата е детайлизирана и разпръсната в множество подзаконови нормативни актове, издадени по прилагането на цитираните закони.

С предлагания законопроект се цели преодоляването на установените слабости чрез създаването на единна, актуална, последователна и съответстваща на съвременните реалности и предизвикателства законова уредба. Същевременно се подчертава разбирането, че обособяването на уредбата на водоснабдяването и канализацията трябва да бъде направено по начин, който да съответства и да кореспондира с общата уредба на водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения, които остават в ЗВ, с териториално-устройствените правила на ЗУТ и с другите относими изисквания и режими в законодателството, с което има допирни точки.

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативен акт е определен на 14 дни, предвид проведените през 2020 г. обществени консултации чрез Портала за обществени консултации, както и поради спешността на реформите, които следва да бъдат извършени във връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

  • Прикачени файлове (5)
    Проект нa закон за ВиК
    Мотиви ЗВИК
    Доклад на цялостна предварителна оценка на въздействието
    Становище на администрацията на МС
    Предварителна оценка на въздействието
Прикачени файлове (5)