Проект: Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България

Проект: Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в Българ

06 юли 2022 | 10:25
Прикачени файлове (10)

Наименование на проекта: „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“

Номер на проекта: 3270 - DGREF_2022_22BG07

Програма на Европейския съюз: Този проект се финансира от Европейския съюз чрез Инструмента за техническа подкрепа и се изпълнява от Съвета на Европа в сътрудничество с Европейската комисия

Цел на проекта:

Проектът има за цел да подпомогне нарастването на финансовата автономия на българските общини в съответствие с добрите европейски практики и стандарти, чрез подпомагане на българските власти да:

- Подобрят правната, финансова и стратегическа рамка за фискална децентрализация и да повишат нивото на собствените приходи на общините;
- Развият компетенциите на общинските служители да прилагат съответни еталони и мерки за изпълнението.

 

Кой има полза от проекта?

- Публични органи като Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на финансите;
- Българските общини, техният персонал и институционални структури;
- Партньори и други заинтересовани страни: Съвет по децентрализация на държавното управление към Министерския съвет; Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво;
- Съответни организации или институции в България, които имат специфична експертиза и опит по темите на проекта и достъп до съответната мрежа от национални експерти;
- Българските граждани и обществото като цяло.

 

Как ще работи проектът?

- Чрез редовен обмен и тясна координация с бенефициентите по проекта и ключовите заинтересовани страни с оглед на идентифициране на практическите предизвикателства и разработване на решения, според конкретните нужди;
- Междуправителствено сътрудничество чрез партньорски проверки; международна подкрепа при разработването на законодателни и политически съвети; обществени консултации, работни срещи и дейности за изграждане на капацитет;
- Чрез разработване на учебни програми, според конкретните нужди, предназначени да отговорят на нуждите на местните власти и да допринесат за развитието на ефективни, отговорни и прозрачни институции на местно ниво.

 

Бюджет и продължителност

- Общият бюджет е 611 112 евро;
- Проектът ще продължи от 15 юни 2022 г. до 30 юни 2024 г.

 

За повече информация:

- Отдел за демократично управление на Съвета на Европа: https://www.coe.int/en/web/good-governance/home;
- За връзка: good.governance@coe.int; atusecretariat@mrrb.government.bg.

mrrb
  • Прикачени файлове (10)
    22BG07_DETAILED PROJECT DESCRIPTION
    22BG07_ДЕТАЙЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
    TRAINING NEEDS ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT IN BULGARIA/ АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В РЕПУБЛИКА (неофициален превод на български език).
    TRAINING NEEDS ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT IN BULGARIA
    Policy Advice Document
    Policy Advice Document/ Документ с политически съвети (неофициален превод на български език)
    Technical Report/ Технически доклад (неофициален превод на български език)
    Technical Report
    PEER REVIEW REPORT
    PEER REVIEW REPORT/ ДОКЛАД ЗА ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА (на български език)
Прикачени файлове (10)