Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на ОУПО Бяла

Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на ОУПО Бяла

07 май 2021 | 12:01

На основание чл.19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в качеството на Възложител на проект на общ устройствен план (ОУП) на община Бяла обявява за консултации документация по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на ОУП на Община Бяла”:

  1. Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на ОУП на община Бяла;
  2. Задание за проектиране на изменение на ОУП на Община Бяла;
  3. Копие на писмо изх. № 04-00-734/17.03.2014 г. на министъра на околната среда и водите;
  4. Картен материал – опорен план в цифров вид.

Срок за изразяване на становища 20 дни - до 27.05.2021 г. включително.

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (4)
    Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на ОУП на община Бяла
    Планово задание за разработване на ОУП на Община Бяла
    Копие на писмо изх. № 04-00-734/17.03.2014 г. на министъра на околната среда и водите
    Картен материал – опорен план в цифров вид
Прикачени файлове (4)